Nghị định số 137/1999/NĐ-CP ngày 20-09-1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 1999 – 2004

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

 


NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 69 (sáu mươi chín) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 27 (hai mươi bảy) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU

Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

STT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

 

Thành phố Pleiku

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

Đơn vị bầu cử số 03

Đơn vị bầu cử số 04

02 đại biểu

02 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

 

Huyện Chư Păh

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Huyện Ia Grai

Đơn vị bầu cử số 07

Đơn vị bầu cử số 08

02 đại biểu

03 đại biểu

 

Huyện Đức Cơ

Đơn vị bầu cử số 09

03 đại biểu

 

Huyện Chư Prông

Đơn vị bầu cử số 10

Đơn vị bầu cử số 11

03 đại biểu

02 đại biểu

 

Huyện Chư Sê

Đơn vị bầu cử số 12

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Huyện Ayun Pa

Đơn vị bầu cử số 15

Đơn vị bầu cử số 16

Đơn vị bầu cử số 17

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

 

Huyện Krông Pa

Đơn vị bầu cử số 18

Đơn vị bầu cử số 19

03 đại biểu

02 đại biểu

 

Huyện Mang Yang

Đơn vị bầu cử số 20

Đơn vị bầu cử số 21

Đơn vị bầu cử số 22

03 đại biểu

02 đại biểu

03 đại biểu

 

Huyện An Khê

Đơn vị bầu cử số 23

Đơn vị bầu cử số 24

03 đại biểu

03 đại biểu

 

Huyện KBang

Đơn vị bầu cử số 25

Đơn vị bầu cử số 26

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Huyện Kông Chro

Đơn vị bầu cử số 27

03 đại biểu

Tổng hợp:

Bầu 03 đại biểu có 15 đơn vị

Bầu 02 đại biểu có 12 đơn vị

 

Tags: , ,

Comments are closed.