Nghị định số 136/1999/NĐ-CP ngày 20-09-1999

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 136/1999/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1999

PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ

BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH CỦA TỈNH QUàNG NGÃI

NHIỆM KỲ 1999 – 2004

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Phê chuẩn số lượng 53 (năm mươi ba) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 20 (hai mươi) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU

Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI

 

STT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1.

Huyện Bình Sơn

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

03 đại biểu

03 đại biểu

2.

Huyện Trà Bồng

Đơn vị bầu cử số 03

03 đại biểu

3.

Huyện Lý Sơn

Đơn vị bầu cử số 04

02 đại biểu

4.

Huyện Sơn Tịnh

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

03 đại biểu

03 đại biểu

5.

Huyện Sơn Hà

Đơn vị bầu cử số 07

03 đại biểu

6.

Huyện Sơn Tây

Đơn vị bầu cử số 08

02 đại biểu

7.

Thị xã Quảng Ngãi

Đơn vị bầu cử số 09

Đơn vị bầu cử số 10

02 đại biểu

02 đại biểu

8.

Huyện Tư Nghĩa

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

03 đại biểu

03 đại biểu

9.

Huyện Nghĩa Hành

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

02 đại biểu

02 đại biểu

10.

Huyện Minh Long

Đơn vị bầu cử số 15

02 đại biểu

11.

Huyện Mộ Đức

Đơn vị bầu cử số 16

Đơn vị bầu cử số 17

03 đại biểu

03 đại biểu

12.

Huyện Ba Tơ

Đơn vị bầu cử số 18

03 đại biểu

13.

Huyện Đức Phổ

Đơn vị bầu cử số 19

Đơn vị bầu cử số 20

03 đại biểu

03 đại biểu

Tổng hợp: – Bầu 03 đại biểu có 13 đơn vị.

– Bầu 02 đại biểu có 7 đơn vị

 

 


 

Tags: , ,

Comments are closed.