Nghị định số 134/1999/NĐ-CP ngày 20-09-1999

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 134/1999/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1999
PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND
TỈNH CỦA TỈNH LONG AN NHIỆM KỲ 1999 – 2004

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Phê chuẩn số lượng 53 (năm mươi ba) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 21 (hai mươi mốt) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Long An (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 


DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU
Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

 

 

STT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1.

Huyện Đức Huệ

Đơn vị bầu cử số 01

03 đại biểu

2.

Huyện Đức Hoà

Đơn vị bầu cử số 02

Đơn vị bầu cử số 03

Đơn vị bầu cử số 04

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

3.

Huyện Bến Lức

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

03 đại biểu

02 đại biểu

4.

Huyện Thủ Thừa

Đơn vị bầu cử số 07

03 đại biểu

5.

Thị xã Tân An

Đơn vị bầu cử số 08

Đơn vị bầu cử số 09

03 đại biểu

02 đại biểu

6.

Huyện Châu Thành

Đơn vị bầu cử số 10

Đơn vị bầu cử số 11

02 đại biểu

02 đại biểu

7.

Huyện Tân Trụ

Đơn vị bầu cử số 12

02 đại biểu

8.

Huyện Cần Đước

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

03 đại biểu

03 đại biểu

9.

Huyện Cần Giụôc

Đơn vị bầu cử số 15

Đơn vị bầu cử số 16

03 đại biểu

03 đại biểu

10.

Huyện Thạnh Hoá

Đơn vị bầu cử số 17

02 đại biểu

11.

Huyện Tân Thạnh

Đơn vị bầu cử số 18

03 đại biểu

12.

Huyện Mộc Hoá

Đơn vị bầu cử số 19

03 đại biểu

13.

Huyện Vĩnh Hưng

Đơn vị bầu cử số 20

02 đại biểu

14.

Huyện Tân Hưng

Đơn vị bầu cử số 21

02 đại biểu

 

Tổng hợp: – Bầu 03 đại biểu có 11 đơn vị.

– Bầu 02 đại biểu có 10 đơn vị

 

 


 

Tags: , ,

Comments are closed.