Nghị định số 133/1999/NĐ-CP ngày 20-09-1999

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 133/1999/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1999

PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ

VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH CỦA TỈNH THỪA THIÊN-HUẾ NHIỆM KỲ 1999-2004

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Phê chuẩn số lượng 46 (bốn mươi sáu) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 18 (mười tám) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU

Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN- HUẾ


STT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1.

Huyện Phong Điền

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

03 đại biểu

02 đại biểu

2.

Huyện Quảng Điền

Đơn vị bầu cử số 03

Đơn vị bầu cử số 04

02 đại biểu

02 đại biểu

3.

Huyện Hương Trà

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

02 đại biểu

03 đại biểu

4.

Thành phố Huế

Đơn vị bầu cử số 07

Đơn vị bầu cử số 08

Đơn vị bầu cử số 09

Đơn vị bầu cử số 10

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

5.

Huyện Phú Vang

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

03 đại biểu

03 đại biểu

6.

Huyện Hương Thuỷ

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

02 đại biểu

02 đại biểu

7.

Huyện Phú Lộc

Đơn vị bầu cử số 15

Đơn vị bầu cử số 16

03 đại biểu

03 đại biểu

8.

Huyện Nam Đông

Đơn vị bầu cử số 17

02 đại biểu

9.

Huyện A Lưới

Đơn vị bầu cử số 18

02 đại biểu

 

Tổng hợp: – Bầu 03 đại biểu có 10 đơn vị.

– Bầu 02 đại biểu có 08 đơn vị

Tags: , ,

Comments are closed.