Nghị định số 126/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006

NGHỊ ĐỊNH

Về việc thành lập thành phố Hoà Bình thuộc tỉnh Hoà Bình


CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình,


NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập thành phố Hoà Bình thuộc tỉnh Hoà Bình trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Hoà Bình.

Thành phố Hoà Bình có 13.276,05 ha diện tích tự nhiên và 95.589 nhân khẩu, có 14 đơn vị hành chính gồm các phường: Phương Lâm, Đồng Tiến, Chăm Mát, Thái Bình, Tân Thịnh, Tân Hoà, Hữu Nghị, Thịnh Lang và các xã: Dân Chủ, Sủ Ngòi, Thống Nhất, Hoà Bình, Yên Mông, Thái Thịnh.

Địa giới hành chính thành phố Hoà Bình: phía Đông giáp huyện Kỳ Sơn và huyện Kim Bôi; phía Tây giáp huyện Cao Phong và huyện Đà Bắc; phía Nam giáp huyện Cao Phong; phía Bắc giáp huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tỉnh Hoà Bình có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm các huyện: Cao Phong, Đà Bắc, Kim Bôi, Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Lạc Thuỷ, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thuỷ và thành phố Hoà Bình.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng
Tags: , , , ,

Comments are closed.