Nghị định số 124/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006

 

NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã,

thị trấn thuộc thị xã Vị Thanh, huyện Long Mỹ;

đổi tên thị xã Tân Hiệp thành thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang,


NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc thị xã Vị Thanh, huyện Long Mỹ; đổi tên thị xã Tân Hiệp thành thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang như sau:

1. Thành lập xã Tân Tiến thuộc thị xã Vị Thanh trên cơ sở điều chỉnh 2.202,12 ha diện tích tự nhiên và 7.089 nhân khẩu của xã Hoả Tiến.

Xã Tân Tiến có 2.202,12 ha diện tích tự nhiên và 7.089 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tân Tiến: Đông giáp xã Hoả Lựu; Tây giáp xã Hoả Tiến; Nam giáp xã Vĩnh Viễn; Bắc giáp tỉnh Kiên Giang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Hoả Tiến còn lại 2.032 ha diện tích tự nhiên và 5.070 nhân khẩu.

Thị xã Vị Thanh có 11.879,99 ha diện tích tự nhiên và 69.785 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường: I, III, IV, V, VII và các xã: Vị Tân, Hoả Lựu, Tân Tiến, Hoả Tiến.

2. Thành lập xã Thuận Hoà thuộc huyện Long Mỹ trên cơ sở điều chỉnh 2.700,77 ha diện tích tự nhiên và 11.065 nhân khẩu của xã Thuận Hưng.

Xã Thuận Hoà có 2.700,77 ha diện tích tự nhiên và 11.065 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thuận Hoà: Đông giáp xã Long Phú; Tây giáp xã Xà Phiên; Nam giáp tỉnh Sóc Trăng; Bắc giáp xã Thuận Hưng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Thuận Hưng còn lại 2.170,89 ha diện tích tự nhiên và 8.097 nhân khẩu.

3. Thành lập thị trấn Trà Lồng thuộc huyện Long Mỹ trên cơ sở điều chỉnh 713,56 ha diện tích tự nhiên và 4.571 nhân khẩu của xã Long Phú.

Thị trấn Trà Lồng có 713,56 ha diện tích tự nhiên và 4.571 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Trà Lồng: Đông giáp xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp; Tây và Bắc giáp xã Tân Phú; Nam giáp xã Hưng Phú, tỉnh Sóc Trăng.

4. Thành lập xã Tân Phú thuộc huyện Long Mỹ trên cơ sở điều chỉnh 2.550,37 ha diện tích tự nhiên và 9.060 nhân khẩu của xã Long Phú.

Xã Tân Phú có 2.550,37 ha diện tích tự nhiên và 9.060 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tân Phú: Đông giáp xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp; Tây giáp xã Long Phú; Nam giáp thị trấn Trà Lồng và Bắc giáp xã Long Trị.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính: xã Long Phú còn lại 2.313,36 ha diện tích tự nhiên và 9.881 nhân khẩu.

Huyện Long Mỹ có 39.611,57 ha diện tích tự nhiên và 159.677 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm các xã: Long Trị, Tân Phú, Long Phú, Long Bình, Thuận Hoà, Thuận Hưng, Xà Phiên, Lương Tâm, Vĩnh Thuận Đông, Vĩnh Viễn và các thị trấn: Long Mỹ, Trà Lồng.

5. Đổi tên thị xã Tân Hiệp thành thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng
 
 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.