Nghị định số 123/1999/NĐ-CP ngày 20-09-1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 1999 – 2004

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 58 (năm mươi tám) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 24 (hai mươi bốn) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU

Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

STT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

Thị xã Rạch Giá

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

Đơn vị bầu cử số 03

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

Thị xã Hà Tiên

Đơn vị bầu cử số 04

02 đại biểu

Huyện Kiên Lương

Đơn vị bầu cử số 05

03 đại biểu

Huyện Hòn Đất

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

03 đại biểu

02 đại biểu

Huyện Tân Hiệp

Đơn vị bầu cử số 08

Đơn vị bầu cử số 09

02 đại biểu

03 đại biểu

Huyện Châu Thành

Đơn vị bầu cử số 10

Đơn vị bầu cử số 11

02 đại biểu

03 đại biểu

Huyện Giồng Riềng

Đơn vị bầu cử số 12

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

Huyện Gò Quao

Đơn vị bầu cử số 15

Đơn vị bầu cử số 16

02 đại biểu

03 đại biểu

Huyện An Biên

Đơn vị bầu cử số 17

Đơn vị bầu cử số 18

02 đại biểu

03 đại biểu

Huyện An Minh

Đơn vị bầu cử số 19

Đơn vị bầu cử số 20

02 đại biểu

03 đại biểu

Huyện Vĩnh Thuận

Đơn vị bầu cử số 21

Đơn vị bầu cử số 22

02 đại biểu

03 đại biểu

Huyện Phú Quốc

Đơn vị bầu cử số 23

03 đại biểu

Huyện Kiên Hải

Đơn vị bầu cử số 24

01 đại biểu

Tổng hợp:

Bầu 03 đại biểu có 11 đơn vị

Bầu 02 đại biểu có 12 đơn vị

Bầu 01 đại biểu có 01 đơn vị

Tags: , ,

Comments are closed.