Nghị định số 122/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/07/2007

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 122/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2007

QUY ĐỊNH DANH MỤC DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG

VÀ VIỆC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CỦA TẬP THỂ LAO ĐỘNG

Ở DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

 

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời (sau đây gọi tắt là Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở) ở doanh nghiệp thuộc danh mục doanh nghiệp không được đình công.

Điều 3. Danh mục doanh nghiệp không được đình công

1. Các doanh nghiệp không được đình công gồm doanh nghiệp sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích và doanh nghiệp có vai trò thiết yếu trong nền kinh tế quốc dân (Danh mục được ban hành kèm theo Nghị định này).

2. Danh mục doanh nghiệp an ninh, quốc phòng không được đình công do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.

3. Căn cứ vào tình hình kinh tế – xã hội, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục doanh nghiệp không được đình công theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.

Điều 4. Việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động

1. Người sử dụng lao động phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế do doanh nghiệp xây dựng theo quy định của pháp luật về lao động; chủ động giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Định kỳ 6 tháng một lần, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ chức công đoàn và đại diện người sử dụng lao động, tổ chức nghe ý kiến của người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp không được đình công để kịp thời giải quyết yêu cầu chính đáng của tập thể lao động.

3. Khi có yêu cầu của tập thể lao động, người sử dụng lao động chủ trì, phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở để giải quyết. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu mà các bên không giải quyết được thì người sử dụng lao động phải báo cáo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phải báo cáo với tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp để phối hợp giải quyết.

4. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với tổ chức công đoàn và cơ quan có liên quan để giải quyết.

Trường hợp không giải quyết được hoặc vượt quá thẩm quyền thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải báo cáo ngay với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để phối hợp với Bộ, ngành có liên quan giải quyết.

Điều 5. Việc giải quyết tranh chấp lao động tập thể

1. Khi xảy ra tranh chấp lao động tập thể tại doanh nghiệp không được đình công thì mỗi bên hoặc cả hai bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết.

2. Trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, Hội đồng trọng tài lao động phải tiến hành hòa giải và giải quyết.

Trường hợp một bên hoặc cả hai bên không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động thì có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bãi bỏ Nghị định số 51/CP ngày 29 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công; Nghị định số 67/2002/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung danh mục doanh nghiệp không được đình công ban hành kèm theo Nghị định số 51/CP ngày 29 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp thuộc danh mục doanh nghiệp không được đình công chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG 

      Nguyễn Tấn Dũng

.    


 

DANH MỤC

Doanh nghiệp không được đình công

(Ban hành kèm theo Nghị định số 122/2007/NĐ-CP

ngày  27  tháng 7  năm 2007 của Chính phủ)

_____

 

 

I.

CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NGÀNH CÔNG NGHIỆP

 

1.

– Các công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi, Hòa Bình, Ialy, Trị An

 

 

– Các công ty Nhiệt điện Uông Bí, Bà Rịa

 

 

– Công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Thủ Đức, Phú Mỹ

 

 

– Công ty Cơ điện Thủ Đức

 

 

– Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

 

2.

– Các Công ty Điện lực 1, 2 và 3

 

 

– Các Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng; các tỉnh Đồng Nai, Ninh Bình, Hải Dương

 

3.

Các Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3 và 4

 

4.

Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia

 

5.

Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí

 

6.

Xí nghiệp liên doanh VIETSOPETRO

 

II.

CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

1.

Các nhà ga thuộc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội, Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn, Công ty Vận tải hàng hóa đường sắt

 

2.

– Công ty Quản lý đường sắt

 

 

– Công ty Thông tin tín hiệu đường sắt

 

3.

Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam

 

4.

Các Cụm cảng Hàng không miền Bắc, miền Trung và miền Nam

 

5.

Công ty Cung ứng xăng dầu hàng không

 

6.

– Các Công ty Hoa tiêu I, II, III, IV và V

 

 

– Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải – TKV

 

 

– Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu

 

7.

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I và II

 

8.

Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam

 

9.

Xí nghiệp liên hợp trục vớt cứu hộ

 

III.

CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NGÀNH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

1.

Công ty Viễn thông liên tỉnh

2.

Công ty Viễn thông quốc tế

3.

Công ty Phát hành báo chí Trung ương

4.

Công ty Bưu chính liên tỉnh và quốc tế

5.

Cục Bưu điện Trung ương

6.

Các Công ty Cung cấp hạ tầng mạng thuộc Công ty Thông tin viễn thông điện lực, Tổng công ty Viễn thông quân đội, Tập đoàn Viễn thông Việt Nam

IV.

CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NGÀNH NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP

1.

Công ty TNHH nhà nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng – Tây Ninh

2.

Công ty TNHH nhà nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải

3.

Công ty TNHH nhà nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà

V.

CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ ĐÔ THỊ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC THÀNH PHỐ LOẠI ĐẶC BIỆT, LOẠI I VÀ LOẠI II

1.

Thành phố Hà Nội

 

– Công ty TNHH nhà nước một thành viên môi trường đô thị Hà Nội

 

– Công ty TNHH nhà nước một thành viên thoát nước Hà Nội

 

– Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội

 

– Công ty Kinh doanh nước sạch số 2 Hà Nội

2.

Thành phố Hồ Chí Minh

 

– Công ty Môi trường đô thị

 

– Công ty Thoát nước đô thị

– Các Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành, Gia Định, Chợ Lớn, Thủ Đức, Nhà Bè, Phú Hoà Tân; các Nhà máy nước Thủ Đức, Tân Hiệp; Xí nghiệp Cấp nước Trung An; Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch; Chi nhánh cấp nước Tân Hoà.

 

– Các Công ty Dịch vụ công ích các quận 3, 4, 6, 7, 8, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Chánh, các huyện Nhà Bè, Hóc Môn;

 

– Công ty Công trình công cộng quận 1; Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 2; Công ty Giao thông Công chánh quận 5; Công ty Quản lý và Phát triển đô thị quận 9; Công ty Dịch vụ – đầu tư và quản lý nhà quận 10; Xí nghiệp công trình giao thông đô thị và Quản lý nhà quận 12; Công ty Công trình giao thông đô thị và quản lý nhà Thủ Đức; Công ty Dịch vụ giao thông đô thị Tân Bình; Công ty Công trình Đô thị quận Phú Nhuận; Xí nghiệp Công trình công cộng Củ Chi; Công ty Công ích huyện Cần Giờ.

3

Thành phố Hải Phòng

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Hải Phòng

– Công ty Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng

– Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng

– Công ty Thoát nước Hải Phòng

– Công ty Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch

4

Thành phố Đà Nẵng

– Công ty Cấp nước Đà Nẵng

– Công ty Môi trường đô thị thành phố Đà Nẵng

5

Thành phố Cần Thơ

– Công ty Công trình đô thị thành phố Cần Thơ

– Công ty trách nhiệm hữu hạn Cấp thoát nước Cần Thơ

– Công ty cổ phần Cấp thoát nước Thốt Nốt

– Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ô Môn

– Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Nóc

– Công ty cổ phần Xây dựng cấp thoát nước

– Xí nghiệp Thoát nước

6

Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

– Công ty cổ phần Môi trường – Dịch vụ đô thị Việt Trì

– Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cấp nước Phú Thọ

7

Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

– Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh doanh nước sạch Thái Nguyên

– Nhà máy nước Thịnh Đức Nam

– Nhà máy nước Thịnh Đức Bắc

8

Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

– Công ty Thi công cấp nước Quảng Ninh

– Công ty Môi trường đô thị Hạ Long

– Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp

9

Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

– Công ty Môi trường Nam Định

– Công ty Cấp nước Nam Định

10

Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Thanh Hoá

– Công ty Môi trường và Công trình đô thị

11

Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

– Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Vinh

12

Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

– Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế

– Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Huế

13

Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

– Công ty Cấp thoát nước Bình Định

– Công ty Môi trường Quy Nhơn

14

Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

– Công ty Cấp thoát nước Khánh Hoà

– Công ty Môi trường đô thị Nha Trang

15

Thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk

– Công ty Quản lý đô thị và vệ sinh môi trường

– Công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường Đông Phương

16

Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

– Công ty Quản lý công trình đô thị Đà Lạt

– Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng


17

Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

– Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xây dựng cấp nước Đồng Nai

– Công ty Dịch vụ môi trường đô thị Biên Hoà

18

Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu

– Công ty Công trình đô thị Vũng Tàu

– Công ty Thoát nước đô thị

19

Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

– Công ty Cấp thoát nước Tiền Giang

– Công ty Công trình đô thị thành phố Mỹ Tho

Tags: , , , ,

Comments are closed.