Nghị định số 12/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992,

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ.

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập xã Sông Cầu thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở 2.513 ha diện tích tự nhiên và 1.214 nhân khẩu của xã Khánh Phú.

Địa giới hành chính xã Sông Cầu: Đông giáp huyện Diên Khánh; Tây giáp xã Khánh Thành; Nam giáp xã Khánh Phú; Bắc giáp xã Khánh Nam.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Khánh Phú có 15.702 ha diện tích tự nhiên và 1.261 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.