Nghị định số 118/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 12/07/2007

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 118/2007/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2007

VỀ VIỆC GIẢI THỂ THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG CAM BỐ HẠ, HUYỆN LẠNG GIANG; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ TÂN AN ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN TÂN DÂN, HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG


 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang,

 

NGHỊ ĐỊNH:


 

Điều 1. Giải thể thị trấn nông trường Cam Bố Hạ, huyện Lạng Giang; điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân An để thành lập thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Giải thể thị trấn nông trường Cam Bố Hạ, huyện Lạng Giang

Nhân khẩu của thị trấn nông trường Cam Bố Hạ giải thể được điều chỉnh như sau:

– Điều chỉnh 657 nhân khẩu của thị trấn nông trường Cam Bố Hạ về xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang quản lý;

– Điều chỉnh 551 nhân khẩu của thị trấn nông trường Cam Bố Hạ về xã Đông Sơn, huyện Yên Thế quản lý;

– Điều chỉnh 273 nhân khẩu của thị trấn nông trường Cam Bố Hạ về xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế quản lý;

– Diện tích tự nhiên của nông trường trước đây thuộc địa giới đơn vị hành chính xã nào nay chuyển về đơn vị hành chính xã đó quản lý.

Sau khi giải thể thị trấn nông trường Cam Bố Hạ:

– Xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang có 1.133,61 ha diện tích tự nhiên và 8.632 nhân khẩu.

Huyện Lạng Giang có 24.606 ha diện tích tự nhiên và 197.176 nhân khẩu, có 24 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Hương Sơn, Tân Dĩnh, Xuân Hương, Tiên Lục, Mỹ Thái, Quang Thịnh, Tân Hưng, Dĩnh Trì, An Hà, Đào Mỹ, Hương Lạc, Phi Mô, Tân Thanh, Nghĩa Hoà, Thái Đào, Xương Lâm, Đại Lâm, Yên Mỹ, Dương Đức, Nghĩa Hưng, Mỹ Hà, Tân Thịnh, thị trấn Vôi và thị trấn Kép.

– Xã Đông Sơn, huyện Yên Thế có 2.613,6 ha diện tích tự nhiên và 7.972 nhân khẩu.

– Xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế có 2.169,3 ha diện tích tự nhiên và 4.836 nhân khẩu.

Huyện Yên Thế có 30.101,53 ha diện tích tự nhiên và 92.758 nhân khẩu, có 21 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Đồng Vương, Canh Nậu, Đồng Kỳ, Bố Hạ, Hương Vĩ, Đông Sơn, Xuân Lương, Tam Tiến, Tiến Thắng, Tân Hiệp, Tam Hiệp, An Thượng, Phồn Xương, Đồng Lạc, Hồng Kỳ, Đồng Hưu, Tân Sỏi, Đồng Tiến, thị trấn Cầu Gồ, thị trấn Bố Hạ và thị trấn Nông trường Yên Thế.

2. Thành lập thị trấn Tân Dân thuộc huyện Yên Dũng

– Thành lập thị trấn Tân Dân thuộc huyện Yên Dũng trên cơ sở điều chỉnh 494,34 ha diện tích tự nhiên và 5.448 nhân khẩu của xã Tân An.

Thị trấn Tân Dân có 494,34 ha diện tích tự nhiên và 5.448 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Tân Dân: Đông giáp xã Tân An; Tây giáp xã Hương Gián, huyện Yên Dũng và xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang; Nam giáp xã Tân An và xã Xuân Phú; Bắc giáp xã Thái Đào, huyện Lạng Giang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn Tân Dân:

Xã Tân An còn lại 428,01 ha diện tích tự nhiên và 3.437 nhân khẩu.

Huyện Yên Dũng có 21.290 ha diện tích tự nhiên và 164.459 nhân khẩu, có 25 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Cảnh Thụy, Thắng Cương, Song Khê, Lão Hộ, Tân Liễu, Tân Tiến, Đức Giang, Đồng Việt, Tiến Dũng, Tư Mại, Nham Sơn, Nội Hoàng, Tân Mỹ, Trí Yên, Quỳnh Sơn, Lãng Sơn, Đồng Phúc, Đồng Sơn, Tiền Phong, Hương Gián, Xuân Phú, Tân An, Yên Lư, thị trấn Neo và thị trấn Tân Dân.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

                                                                                        TM. CHÍNH PHỦ
                                                                                           THỦ TƯỚNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.