Nghị định số 118/1999/NĐ-CP ngày 18-09-1999

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 118/1999/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 1999

PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ

VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HĐND TỈNH CỦA TỈNH PHÚ THỌ NHIỆM KỲ 1999-2004

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 75 (bảy mươi nhăm) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 30 (ba mươi) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU

Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ THỌ

 


STT

Đơn vị hành chính

Đơn vị bầu cử

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị

1

Thành phố Việt Trì

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

Đơn vị bầu cử số 03

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

2

Thị xã Phú Thọ

Đơn vị bầu cử số 04

03 đại biểu

3

Huyện Đoan Hùng

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

03 đại biểu

03 đại biểu

4

Huyện Hạ Hòa

Đơn vị bầu cử số 07

Đơn vị bầu cử số 08

Đơn vị bầu cử số 09

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

5

Huyện Thanh Ba

Đơn vị bầu cử số 10

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

02 đại biểu

02 đại biểu

03 đại biểu

6

Huyện Sông Thao

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

Đơn vị bầu cử số 15

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

7

Huyện Phù Ninh

Đơn vị bầu cử số 16

Đơn vị bầu cử số 17

Đơn vị bầu cử số 18

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

8

Huyện Lâm Thao

Đơn vị bầu cử số 19

Đơn vị bầu cử số 20

03 đại biểu

03 đại biểu

9

Huyện Tam Nông

Đơn vị bầu cử số 21

Đơn vị bầu cử số 22

03 đại biểu

02 đại biểu

10

Huyện Thanh Thuỷ

Đơn vị bầu cử số 23

Đơn vị bầu cử số 24

03 đại biểu

02 đại biểu

11

Huyện Yên Lập

Đơn vị bầu cử số 25

Đơn vị bầu cử số 26

03 đại biểu

02 đại biểu

12

Huyện Thanh Sơn

Đơn vị bầu cử số 27

Đơn vị bầu cử số 28

Đơn vị bầu cử số 29

Đơn vị bầu cử số 30

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

03 đại biểu

Tổng hợp: – Bầu 03 đại biểu có 15 đơn vị

– Bầu 02 đại biểu có 15 đơn vị

 

Tags: , ,

Comments are closed.