Nghị định số 117/2004/NĐ-CP ngày 29-04-2004

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 117/2004/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2004

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ THÁI BÌNH THUỘC TÌNH THÁI BÌNH

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình,

 

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập thành phố Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị xã Thái Bình.

Thành phố Thái Bình có 4.330 ha diện tích tự nhiên và 143.925 nhân khẩu, có 13 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường : Lê Hồng Phong, Bồ Xuyên, Đề Thám, Kỳ Bá, Quang Trung, Phú Khánh, Tiền Phong, Trần Lãm và các xã : Hoàng Diệu, Đông Hoà, Phú Xuân, Vũ Chính và Vũ Phúc.

Địa giới hành chính thành phố Thái Bình : Đông giáp huyện Kiến Xương và huyện Đông Hưng; Tây giáp huyện Vũ Thư; Nam giáp huyện Vũ Thư; Bắc giáp huyện Đông Hưng.

Tỉnh Thái Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện gồm các huyện : Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Thái Thuỵ, Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải và thành phố Thái Bình.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 

Tags: , , ,

Comments are closed.