Nghị định số 117/1999/NĐ-CP ngày 18-09-1999

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 117/1999/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 1999

PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ

VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HĐND TỈNH CỦA TỈNH HÀ TÂY NHIỆM KỲ 1999-2004

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây và Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 75 (bảy mươi nhăm) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 29 (hai mươi chín) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tây (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TÂY

 

STT

Đơn vị hành chính

Đơn vị bầu cử

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị

1

Huyện Ba Vì

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

03 đại biểu

03 đại biểu

2

Thị xã Sơn Tây

Đơn vị bầu cử số 03

Đơn vị bầu cử số 04

03 đại biểu

02 đại biểu

3

Huyện Phúc Thọ

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

03 đại biểu

02 đại biểu

4

Huyện Đan Phượng

Đơn vị bầu cử số 07

Đơn vị bầu cử số 08

02 đại biểu

02 đại biểu

5

Huyện Hoài Đức

Đơn vị bầu cử số 09

Đơn vị bầu cử số 10

03 đại biểu

03 đại biểu

6

Huyện Thạch Thất

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

03 đại biểu

02 đại biểu

7

Huyện Quốc Oai

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

03 đại biểu

02 đại biểu

8

Thị xã Hà Đông

Đơn vị bầu cử số 15

Đơn vị bầu cử số 16

02 đại biểu

02 đại biểu

9

Huyện Chương Mỹ

Đơn vị bầu cử số 17

Đơn vị bầu cử số 18

Đơn vị bầu cử số 19

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

10

Huyện Thanh Oai

Đơn vị bầu cử số 20

Đơn vị bầu cử số 21

03 đại biểu

03 đại biểu

11

Huyện Thường Tín

Đơn vị bầu cử số 22

Đơn vị bầu cử số 23

03 đại biểu

03 đại biểu

12

Huyện Phú Xuyên

Đơn vị bầu cử số 24

Đơn vị bầu cử số 25

03 đại biểu

02 đại biểu

13

Huyện ng Hoà

Đơn vị bầu cử số 26

Đơn vị bầu cử số 27

03 đại biểu

03 đại biểu

14

Huyện Mỹ Đức

Đơn vị bầu cử số 28

Đơn vị bầu cử số 29

03 đại biểu

02 đại biểu

 

Tổng hợp: – Bầu 03 đại biểu có 17 đơn vị

– Bầu 02 đại biểu có 12 đơn vị

 

bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 1999 – 2004

Tags: , ,

Comments are closed.