Nghị định số 116/1999/NĐ-CP ngày 18-09-1999

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 116/1999/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 1999

PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ

VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HĐND TỈNH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 1999-2004

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 85 (tám mươi nhăm) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 32 (ba mươi hai) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

STT

Đơn vị hành chính

Đơn vị bầu cử

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị

1

Quận Ba Đình

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

03 đại biểu

03 đại biểu

2

Quận Tây Hồ

Đơn vị bầu cử số 03

03 đại biểu

3

Quận Hoàn Kiếm

Đơn vị bầu cử số 04

Đơn vị bầu cử số 05

03 đại biểu

02 đại biểu

4

Quận Hai Bà Trưng

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

Đơn vị bầu cử số 08

Đơn vị bầu cử số 09

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

5

Quận Đống Đa

Đơn vị bầu cử số 10

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

Đơn vị bầu cử số 13

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

6

Quận Thanh Xuân

Đơn vị bầu cử số 14

Đơn vị bầu cử số 15

03 đại biểu

02 đại biểu

7

Quận Cầu Giấy

Đơn vị bầu cử số 16

Đơn vị bầu cử số 17

02 đại biểu

02 đại biểu

8

Huyện Từ Liêm

Đơn vị bầu cử số 18

Đơn vị bầu cử số 19

03 đại biểu

03 đại biểu

9

Huyện Thanh Trì

Đơn vị bầu cử số 20

Đơn vị bầu cử số 21

Đơn vị bầu cử số 22

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

10

Huyện Gia Lâm

Đơn vị bầu cử số 23

Đơn vị bầu cử số 24

Đơn vị bầu cử số 25

Đơn vị bầu cử số 26

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

11

Huyện Đông Anh

Đơn vị bầu cử số 27

Đơn vị bầu cử số 28

Đơn vị bầu cử số 29

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

12

Huyện Sóc Sơn

Đơn vị bầu cử số 30

Đơn vị bầu cử số 31

Đơn vị bầu cử số 32

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

 

Tổng hợp: – Bầu 03 đại biểu có 21 đơn vị

– Bầu 02 đại biểu có 11 đơn vị

 

 


 

Tags: , ,

Comments are closed.