Nghị định số 114/1999/NĐ-CP ngày 18-09-1999

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 114/1999/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 1999
PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ
VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU
HĐND TỈNH CỦA TỈNH ĐẮK LẮK NHIỆM KỲ 1999-2004

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 75 (bảy mươi nhăm) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 31 (ba mươi mốt) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

 

STT

Đơn vị hành chính

Đơn vị bầu cử

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị

1

Thành phố Buôn Ma Thuột

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

Đơn vị bầu cử số 03

Đơn vị bầu cử số 04

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

2

Huyện Buôn Đôn

Đơn vị bầu cử số 05

02 đại biểu

3

Huyện Ea Kar

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

03 đại biểu

02 đại biểu

4

Huyện Cư Jút

Đơn vị bầu cử số 08

Đơn vị bầu cử số 09

02 đại biểu

02 đại biểu

5

Huyện Krông Pắc

Đơn vị bầu cử số 10

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

6

Huyện Krông Búk

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

03 đại biểu

03 đại biểu

7

Huyện Ea Súp

Đơn vị bầu cử số 15

02 đại biểu

8

Huyện Krông Ana

Đơn vị bầu cử số 16

Đơn vị bầu cử số 17

Đơn vị bầu cử số 18

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

9

Huyện Krông Bông

Đơn vị bầu cử số 19

03 đại biểu

10

Huyện Cư M’gar

Đơn vị bầu cử số 20

Đơn vị bầu cử số 21

03 đại biểu

03 đại biểu

11

Huyện Đắk Mil

Đơn vị bầu cử số 22

Đơn vị bầu cử số 23

02 đại biểu

02 đại biểu

12

Huyện Krông Nô

Đơn vị bầu cử số 24

02 đại biểu

13

Huyện Đắk Nông

Đơn vị bầu cử số 25

02 đại biểu

14

Huyện Lắk

Đơn vị bầu cử số 26

02 đại biểu

15

Huyện Ea H’Leo

Đơn vị bầu cử số 27

03 đại biểu

16

Huyện Đắk R’Lấp

Đơn vị bầu cử số 28

03 đại biểu

17

Huyện M’Đ Rắk

Đơn vị bầu cử số 29

02 đại biểu

18

Huyện Krông Năng

Đơn vị bầu cử số 30

Đơn vị bầu cử số 31

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Tổng hợp: – Bầu 03 đại biểu có 13 đơn vị

– Bầu 02 đại biểu có 18 đơn vị

 

Tags: , ,

Comments are closed.