Nghị định số 111/1999/NĐ-CP ngày 18-09-1999

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 111/1999/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 1999
PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ
VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU
HĐND TỈNH CỦA TỈNH AN GIANG NHIỆM KỲ 1999-2004

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang và Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 71 (bảy mươi mốt) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 27 (hai mươi bảy) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang, Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

 

STT

Đơn vị hành chính

Đơn vị bầu cử

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị

1

Thành phố Long Xuyên

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

Đơn vị bầu cử số 03

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

2

Thị xã Châu Đốc

Đơn vị bầu cử số 04

Đơn vị bầu cử số 05

02 đại biểu

02 đại biểu

3

Huyện Châu Thành

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

02 đại biểu

03 đại biểu

4

Huyện Châu Phú

Đơn vị bầu cử số 08

Đơn vị bầu cử số 09

Đơn vị bầu cử số 10

02 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

5

Huyện Tịnh Biên

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

02 đại biểu

02 đại biểu

6

Huyện Tri Tôn

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

02 đại biểu

02 đại biểu

7

Huyện Thoại Sơn

Đơn vị bầu cử số 15

Đơn vị bầu cử số 16

03 đại biểu

03 đại biểu

8

Huyện An Phú

Đơn vị bầu cử số 17

Đơn vị bầu cử số 18

03 đại biểu

03 đại biểu

9

Huyện Tân Châu

Đơn vị bầu cử số 19

Đơn vị bầu cử số 20

03 đại biểu

02 đại biểu

10

Huyện Phú Tân

Đơn vị bầu cử số 21

Đơn vị bầu cử số 22

Đơn vị bầu cử số 23

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

11

Huyện Chợ Mới

Đơn vị bầu cử số 24

Đơn vị bầu cử số 25

Đơn vị bầu cử số 26

Đơn vị bầu cử số 27

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

 

Tổng hợp: – Bầu 03 đại biểu có 17 đơn vị

– Bầu 02 đại biểu có 10 đơn vị

Tags: , ,

Comments are closed.