Nghị định số 103/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 ngày 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam và Trưởng ban chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.-

Sửa đổi đoạn thứ 3 mục a, khoản 2, Điều 36 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam ban hành kèm Nghị định số 44/CP ngày 15 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ như sau:

– “Tổng công ty được huy động vốn khấu hao cơ bản thuộc vốn Nhà nước của các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập theo nguyên tắc ghi tăng, giảm vốn. Mức huy động hàng năm căn cứ kế hoạch đầu tư tập trung của Tổng công ty, Tổng giám đốc quyết định theo uỷ quyền của Hội đồng quản trị sau khi có sự thoả thuận với Bộ Tài chính”.

 

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.