Nghị định số 100/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Nay thành lập xã Thạnh Lợi, xã Hoà Bình thuộc các huyện Tháp Mười, Tam Nông tỉnh Đồng Tháp.

1. Thành lập xã Hoà Bình thuộc huyện Tam Nông trên cơ sở 2.197,4 ha diện tích tự nhiên và 2.598 nhân khẩu của xã Tân Công Sính; 694,8 ha diện tích tự nhiên và 31 nhân dân của xã Phú Cường.

– Xã Hoà Bình có 2.892,2 ha diện tích tự nhiên và 2.629 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hoà Bình: Đông giáp tỉnh Long An; Tây giáp xã Tân Công Sính; Nam giáp huyện Tháp Mười và xã Phú Cường; Bắc giáp huyện Tân Hồng và tỉnh Long An.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

– Xã Tân Công Sính còn lại 7.331,69 ha diện tích tự nhiên và 3.475 nhân khẩu.

– Xã Phú Cường còn lại 5.506,17 ha diện tích tự nhiên và 6.215 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Thạnh Lợi thuộc huyện Tháp Mười trên cơ sở 4.268 ha diện tích tự nhiên và 3.310 nhân khẩu của xã Hưng Thạnh.

Địa giới hành chính xã Thạnh Lợi: Đông giáp tỉnh Long An; Tây giáp xã Hưng Thạnh; Nam giáp xã Hưng Thạnh và xã Trường Xuân; Bắc giáp huyện Tam Nông và tỉnh Long An.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Hưng Thạnh còn lại 5.060,25 ha diện tích tự nhiên và 4.443 nhân khẩu.

 

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.