Nghị định số 09/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Sửa đổi Điều 7 của Quy chế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 56/CP ngày 18 tháng 9 năm 1995 như sau:

Giá thuê nhà do hai bên thoả thuận. Các khoản trích nộp vào ngân sách Nhà nước của bên cho thuê nhà phải căn cứ vào giá ghi trong hợp đồng thuê nhà nhưng không được thấp hơn mức giá tính thuế áp dụng tại địa phương do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định. Trong trường hợp giá nhà cho thuê tại địa phương có biến động (±10%) thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh lại giá tính thuế cho phù hợp với giá thực tế.

 

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 2 năm 1997. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.