Nghị định số 08/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Bộ trưởng – Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Nay điều chỉnh địa giới và thành lập xã thuộc các huyện Yên Minh, Bắc Quang và Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang như sau:

1. Thành lập xã Du Tiến thuộc huyện Yên Minh trên cơ sở 5.815,3 ha diện tích tự nhiên và 2.223 nhân khẩu của xã Du Già.

– Địa giới hành chính xã Du Tiến: Đông giáp tỉnh Cao Bằng và xã Ngọc Long; Tây giáp xã Du Già; Nam giáp tỉnh Cao Bằng; Bắc giáp xã Lũng Hồ và xã Ngọc Long.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Du Già còn lại 6.783,7 ha diện tích tự nhiên và 3.562 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Mậu Long thuộc huyện Yên Minh trên cơ sở 6.209,3 ha diện tích tự nhiên và 1.897 nhân khẩu của xã Mậu Duệ; 862,50 ha diện tích tự nhiên và 1.331 nhân khẩu của xã Ngọc Long.

Xã Mậu Long có diện tích tự nhiên 7.071,8 ha và 3.228 nhân khẩu.

– Địa giới hành chính xã Mậu Long: Đông giáp huyện Mèo Vạc; Tây giáp xã Mậu Duệ; Nam giáp xã Lũng Hồ và xã Ngọc Long; Bắc giáp huyện Đồng Văn và huyện Mèo Vạc.

Sau khi điểu chỉnh địa giới hành chính:

– Xã Mậu Duệ còn lại 4.703,46 ha diện tích tự nhiên và 3.736 nhân khẩu.

– Xã Ngọc Long còn lại 8.165,07 ha diện tích tự nhiên và 5.100 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Thượng Bình thuộc huyện Bắc Quang trên cơ sở 4.374,3 ha diện tích tự nhiên và 1.701 nhân khẩu của xã Bằng Hành.

Địa giới hành chính xã Thượng Bình: Đông giáp xã Hữu Sản; Tây giáp xã Kim ngọc; Nam giáp xã Bằng Hành và xã Liên Hiệp; Bắc giáp xã Đồng Tâm.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Bằng Hành còn lại 3.355,7 ha diện tích tự nhiên và 3.778 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Tân Thành thuộc huyện Bắc Quang trên cơ sở 1.684 ha diện tích tự nhiên và 1.478 nhân khẩu của xã Tân Lập thuộc huyện Bắc Quang; 1.800,5 ha diện tích tự nhiên và 369 nhân khẩu của xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên.

Xã Tân Thành có 3.484,5 ha diện tích tự nhiên và 1.847 nhân khẩu. Địa giới hành chính xã Tân Thành: Đông giáp huyện Vị Xuyên và xã Đồng Tâm; Tây giáp xã Tân Lập; Nam giáp xã Đồng Tâm và xã Tân Quang; Bắc giáp huyện Vị Xuyên.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

– Xã Tân Lập còn lại 12.376 ha diện tích tự nhiên và 1.725 nhân khẩu.

– Xã Quảng Ngần còn lại 8.629,5 ha diện tích tự nhiên và 1.380 nhân khẩu.

 

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Bộ trưởng – Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.