Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 09/02/2009

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An,

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Giải thể xã và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An như sau:

1. Giải thể các xã thuộc huyện Tương Dương sau đây:

Giải thể các xã: Kim Đa, Kim Tiến, Hữu Dương, Luân Mai.

2. Điều chỉnh địa giới hành chính các xã giải thể:

– Điều chỉnh 10.579,75 ha diện tích tự nhiên và 355 khẩu của xã Kim Đa; 4.567,66 ha diện tích tự nhiên của xã Kim Tiến vào xã Lượng Minh quản lý.

– Điều chỉnh 4.320,77 ha diện tích tự nhiên còn lại của xã Kim Đa vào xã Yên Na quản lý.

– Điều chỉnh 6.656,05 ha diện tích tự nhiên và 236 nhân khẩu của xã Hữu Dương; 7.662,00 ha diện tích tự nhiên còn lại của xã Kim Tiến vào xã Hữu Khuông quản lý.

– Điều chỉnh 6.403,17 ha diện tích tự nhiên và 350 nhân khẩu của xã Luân Mai và 3.073,18 ha diện tích tự nhiên của xã Hữu Dương vào xã Nhôn Mai quản lý.

– Điều chỉnh 1.929,36 ha diện tích tự nhiên của xã Luân Mai vào xã Mai Sơn quản lý.

– Điều chỉnh 3650 nhân khẩu của xã Kim Đa và 1.598 nhân khẩu của xã Hữu Dương về khu tái định cư thuộc xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương để thành lập xã Thanh Sơn.

– Điều chỉnh 2.725 nhân khẩu của xã Kim Tiến; 1.585 nhân khẩu của xã Luân Mai về khu tái định cư thuộc xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương; 1.073 nhân khẩu của xã Hữu Dương và 1.435 nhân khẩu của xã Hữu Khuông về khu tái định cư thuộc xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương để thành lập xã Ngọc Lâm.

3. Điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành xã thuộc các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Hưng Nguyên, Yên Thành:

a) Thành lập xã Thanh Sơn thuộc huyện Thanh Chương trên cơ sở điều chỉnh 6.739,46 ha diện tích tự nhiên của xã Hạnh Lâm và 647,63 ha diện tích tự nhiên của xã Thanh Mỹ; 3.650 nhân khẩu của xã Kim Đa (xã giải thể) và 1.598 nhân khẩu của xã Hữu Dương (xã giải thể) thuộc huyện Tương Dương.

Xã Thanh Sơn có 7.387,09 ha diện tích tự nhiên và 5.248 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thanh Sơn: Đông giáp xã Ngọc Lâm và xã Thanh Hương; Tây giáp xã Hạnh Lâm; Nam giáp nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; Bắc giáp xã Hạnh Lâm và xã Thanh Mỹ.

b) Thành lập xã Ngọc Lâm thuộc huyện Thanh Chương trên cơ sở điều chỉnh 5.269,79 ha diện tích tự nhiên của xã Thanh Hương; 3.652,85 ha diện tích tự nhiên của xã Thanh Thịnh; 2.725 nhân khẩu của xã Kim Tiến (xã giải thể); 1.585 nhân khẩu của xã Luân Mai (xã giải thể); 1.073 nhân khẩu của xã Hữu Dương (xã giải thể) và 1.435 nhân khẩu của xã Hữu Khuông thuộc huyện Tương Dương.

Xã Ngọc Lâm có 8.922,7 ha diện tích tự nhiên và 6.818 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Ngọc Lâm: Đông giáp xã Thanh An và xã Thanh Thuỷ; Tây giáp xã Thanh Sơn và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; Nam giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Bắc giáp xã Thanh Hương, xã Thanh Thịnh và xã Thanh Mỹ.

c) Thành lập xã Hoa Sơn thuộc huyện Anh Sơn trên cơ sở điều chỉnh 2.077,22 ha diện tích tự nhiên và 6.715 nhân khẩu của xã Hội Sơn; 389,17 ha diện tích tự nhiên của xã Tường Sơn.

Xã Hoa Sơn có 2.466,39 ha diện tích tự nhiên và 6.715 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hoa Sơn: Đông giáp xã Hội Sơn; Tây giáp xã Tường Sơn; Nam giáp xã Môn Sơn, huyện Con Cuông; Bắc giáp xã Đức Sơn.

d) Thành lập xã Hưng Yên Bắc thuộc huyện Hưng Nguyên trên cơ sở điều chỉnh 861,37 ha diện tích tự nhiên và 5.050 nhân khẩu của xã Hưng Yên.

Xã Hưng Yên Bắc có 861,37 ha diện tích tự nhiên và 5.050 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hưng Yên Bắc: Đông giáp xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc; Tây giáp xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn; Nam giáp xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên; Bắc giáp xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên và xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc.

đ) Thành lập xã Tiến Thành thuộc huyện Yên Thành trên cơ sở điều chỉnh 3.321,17 ha diện tích tự nhiên và 5.288 nhân khẩu của xã Mã Thành.

Xã Tiến Thành có 3.321,17 ha diện tích tự nhiên và 5.288 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tiến Thành: Đông giáp xã Mã Thành; Tây giáp xã Lăng Thành và xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ; Nam giáp xã Mã Thành và xã Lăng Thành; Bắc giáp xã Tân Thành, xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu.

4. Sau khi giải thể xã và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Hưng Nguyên, Yên Thành:

a) Sau khi giải thể các xã và điều chỉnh địa giới hành chính các xã giải thể thuộc huyện Tương Dương:

– Xã Lượng Minh có 22.880,00 ha diện tích tự nhiên và 3.662 nhân khẩu.

– Xã Yên Na có 14.070,00 ha diện tích tự nhiên và 6.466 nhân khẩu.

– Xã Hữu Khuông có 26.420,00 ha diện tích tự nhiên và 2.109 nhân khẩu.

– Xã Nhôn Mai có 21.625,71 ha diện tích tự nhiên và 2.870 nhân khẩu.

– Xã Mai Sơn có 9.437,49 ha diện tích tự nhiên và 2.062 nhân khẩu.

Huyện Tương Dương còn lại 281.192,73 ha diện tích tự nhiên và 68.441 nhân khẩu, có 18 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Hữu Khuông, Lượng Minh, Lưu Kiền, Mai Sơn, Nga My, Xiêng My, Nhôn Mai, Tam Đình, Tam Hợp, Tam Quang, Tam Thái, Thạch Giám, Xá Lượng, Yên Hoà, Yên Na, Yên Thắng, Yên Tĩnh và thị trấn Hoà Bình.

b) Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã:

– Xã Hạnh Lâm còn lại 10.315,8 ha diện tích tự nhiên và 7.767 nhân khẩu.

– Xã Thanh Mỹ còn lại 2.776,7 ha diện tích tự nhiên và 8.280 nhân khẩu.

– Xã Thanh Hương còn lại 3.249,1 ha diện tích tự nhiên và 8.162 nhân khẩu.

– Xã Thanh Thịnh còn lại 1.972,7 ha diện tích tự nhiên và 6.466 nhân khẩu.

Huyện Thanh Chương có 112.831,06 ha diện tích tự nhiên và 252.459 nhân khẩu, có 40 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Cát Văn, Phong Thịnh, Thanh Hoà, Thanh Nho, Thanh Đức, Hạnh Lâm, Thanh Mỹ, Thanh Liên, Thanh Tiên, Thanh Lĩnh, Thanh Thịnh, Thanh Hương, Thanh An, Thanh Chi, Thanh Khê, Thanh Thuỷ, Võ Liệt, Thanh Long, Thanh Hà, Thanh Tùng, Thanh Giang, Thanh Mai, Thanh Xuân, Thanh Lâm, Thanh Hưng, Thanh  Văn, Thanh Tường, Thanh Phong, Thanh Đồng, Đồng Văn, Thanh Ngọc, Ngọc Sơn, Xuân Tường, Thanh Dương, Thanh Lương, Thanh Yên, Thanh Khai, Thanh Sơn, Ngọc Lâm và thị trấn Thanh Chương.

– Xã Hội Sơn còn lại 1.875,69 ha diện tích tự nhiên và 5.282 nhân khẩu.

– Xã Tường Sơn còn lại 3.292,20 ha diện tích tự nhiên và 8.728 nhân khẩu.

Huyện Anh Sơn có 60.299,91 ha diện tích tự nhiên và 113.129 nhân khẩu, có 21 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Bình Sơn, Hùng Sơn, Cao Sơn, Cẩm Sơn, Đỉnh Sơn, Đức Sơn, Hội Sơn, Khai Sơn, Lạng Sơn, Long Sơn, Lĩnh Sơn, Phúc Sơn, Tào Sơn, Tam Sơn, Tường Sơn, Thành Sơn, Thạch Sơn, Thọ Sơn, Vĩnh Sơn, Hoa Sơn và thị trấn Anh Sơn.

– Xã Hưng Yên còn lại 1.950,58 ha diện tích tự nhiên và 5.759 nhân khẩu (được đổi tên thành xã Hưng Yên Nam).

Địa giới hành chính xã Hưng Yên Nam: Đông giáp xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc và xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên; Tây giáp xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn; Nam giáp xã Nam Lĩnh, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn; Bắc giáp xã Hưng Yên Bắc.

Huyện Hưng Nguyên có 15.920,24 ha diện tích tự nhiên và 114.210 nhân khẩu, có 23 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Hưng Châu, Hưng Đạo, Hưng Khánh, Hưng Lam, Hưng Lợi, Hưng Long, Hưng Lĩnh, Hưng Mỹ, Hưng Nhân, Hưng Phú, Hưng Phúc, Hưng Tân, Hưng Tây, Hưng Thông, Hưng Thắng, Hưng Thịnh, Hưng Tiến, Hưng Trung, Hưng Xá, Hưng Xuân, Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam và thị trấn Hưng Nguyên.

Xã Mã Thành còn lại 1.863,5 ha diện tích tự nhiên và 6.858 nhân khẩu.

Huyện Yên Thành có 54.990,08 ha diện tích tự nhiên và 275.105 nhân khẩu, có 39 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Bảo Thành, Bắc Thành, Công Thành, Đô Thành, Đồng Thành, Đức Thành, Hồng Thành, Hậu Thành, Hùng Thành, Hợp Thành, Hoa Thành, Khánh Thành, Lăng Thành, Long Thành, Liên Thành, Lý Thành, Minh Thành, Mỹ Thành, Nam Thành, Nhân Thành, Phúc Thành, Phú Thành, Quang Thành, Sơn Thành, Tăng Thành, Tân Thành, Thọ Thành, Thịnh Thành, Trung Thành, Văn Thành, Viên Thành, Vĩnh Thành, Xuân Thành, Đại Thành, Tây Thành, Kim Thành, Mã Thành, Tiến Thành và thị trấn Yên Thành.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

– Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

– Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

– HĐND, UBND tỉnh Nghệ An;

– Ban Tổ chức Trung ương;

– Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,

  Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,

  Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;

– Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, 

  các Vụ: ĐP, TCCB, TH, KTN,

  PL, TCCV, Công báo;

– Lưu: Văn thư, NC (5b). XH

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

  

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Tags: , , , ,

Comments are closed.