Nghị định số 07/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Thực hiện Nghị quyết Quốc hội khoá VIII, kỳ họp thứ 10, ngày 6 tháng 11 năm 1996;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Nay thành lập các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Thành lập Quận Hải Châu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Hải Châu I, Hải Châu II, Thạch Thang, Thanh Bình, Thuận Phước, Bình Thuận, Hoà Thuận, Nam Dương, Phước Ninh, Bình Hiên, Hoà Cường, Khuê Trung (thuộc Khu vực I thành phố Đà Nẵng cũ).

Quận Hải Châu có 2.373 ha diện tích tự nhiên và 203.264 nhân khẩu, gồm 12 phường.

Địa giới hành chính quận Hải Châu: Đông giáp Quận Sơn Trà; Tây và Bắc giáp Quận Thanh Khê; Nam giáp huyện Hoà Vang.

2. Thành lập Quận Thanh Khê trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phương: An Khê, Thanh Lộc Đán, Xuân Hà, Tam Thuận, Chính Gián, Thạc Gián, Tân Chính, Vĩnh Trung (thuộc Khu vực II thành phố Đà Nẵng cũ).

Quận Thanh Khê có 928 ha diện tích tự nhiên và 146.241 nhân khẩu, gồm 8 phường.

Địa giới hành chính Quận Thanh Khê: Đông và Nam giáp Quận Hải Châu; Tây giáp huyện Hoà Vang; Bắc giáp vịnh Đà Nẵng.

3. Thành lập Quận Sơn Trà trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các phường An Hải Tây, An Hải Bắc, An Hải Đông, Nại Hiên Đông, Mân Thái, Phước Mỹ, Thọ Quang (thuộc Khu vực III, thành phố Đà Nẵng cũ).

Quận Sơn Trà có 5.972 ha diện tích tự nhiên và 96.756 nhân khẩu, gồm 7 phường.

Địa giới hành chính Quận Sơn Trà: Đông và Bắc giáp biển Đông; Tây giáp Quận Hải Châu; Nam giáp Quận Ngũ Hành Sơn.

4. Thành lập Quận Ngũ Hành Sơn và các phường thuộc Quận:

a) Thành lập Quận Ngũ Hành Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Bắc Mỹ An (thuộc Khu vực III, thành phố Đà Nẵng cũ) và hai xã Hoà Quý, Hoà Hải (thuộc huyện Hoà Vang cũ).

b) Thành lập phường Hoà Quý trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hoà Quý gồm 1.351 ha và 8.793 nhân khẩu.

c) Thành lập phường Hoà Hải trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hoà Hải gồm 1.412 ha và 9.618 nhân khẩu.

Quận Ngũ Hành Sơn có 3.672 ha diện tích tự nhiên và 32.533 nhân khẩu gồm 3 phường: Bắc Mỹ An, Hoà Quý và Hoà Hải.

Địa giới hành chính Quận Ngũ Hành Sơn: Đông giáp biển Đông; Tây giáp huyện Hoà Vang; Nam giáp tỉnh Quảng Nam; Bắc giáp Quận Sơn Trà.

5. Thành lập Quận Liên Chiểu và các phường thuộc Quận:

a) Thành lập Quận Liên Chiểu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Hoà Hiệp, Hoà Khánh, Hoà Minh (thuộc huyện Hoà Vang cũ).

b) Thành lập phường Hoà Hiệp trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hoà Hiệp gồm 5.015 ha và 20.565 nhân khẩu.

c) Thành lập phường Hoà Khánh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hoà Khánh gồm 1.840 ha và 21.844 nhân khẩu.

d) Thành lập phường Hoà Minh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hoà Minh gồm 717 ha và 9.870 nhân khẩu.

Quận Liên Chiểu có 7.572 ha diện tích tự nhiên và 52.279 nhân khẩu, gồm 3 phường: Hoà Hiệp, Hoà Khánh và Hoà Minh.

Địa giới hành chính Quận Liên Chiểu: Đông giáp biển Đông; Tây giáp huyện Hoà Vang; Nam giáp quận huyện Hoà Vang; Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên – Huế.

6. Huyện Hoà Vang:

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Hoà Vang có 73.749 ha diện tích tự nhiên và 132.042 nhân khẩu, gồm 14 xã: Hoà Tiến, Hoà Sơn, Hoà Phát, Hoà Thọ, Hoà Châu, Hoà Phước, Hoà Liên, Hoà Xuân, Hoà Nhơn, Hoà Phong, Hoà Khương, Hoà Bắc, Hoà Ninh, Hoà Phú.

Địa giới hành chính huyện Hoà Vang: Đông giáp Quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn; Tây và Nam giáp tỉnh Quảng Nam; Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên – Huế.

7. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Đà Nẵng có 5 quận và 2 huyện: Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê, Quận Sơn Trà, Quận Ngũ Hành Sơn, Quận Liên Chiểu, huyện Hoà Vang và huyện đảo Hoàng Sa.

 

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.