Nghị định số 06/1999/NĐ-CP ngày 10-02-1999

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 6/1999/NĐ-CP SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 7 NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 79/CP NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 1993

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT XUẤT BẢN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 07 tháng 7 năm 1993;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;

Theo đề nghị của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 7 Nghị định của Chính phủ số 79/CP ngày 06 tháng 11 năm 1993 quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản như sau:

Nhà Xuất bản do Ban Tôn giáo của Chính phủ trực tiếp phụ trách có nhiệm vụ xuất bản kinh bổn và các tác phẩm tôn giáo của các tổ chức tôn giáo.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin cùng Trưởng ban Ban Tôn giáo của Chính phủ và Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các ngành hữu quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị định này.

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.