Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 06/11/2008

CHÍNH PHỦ

_______

Số: 05/NĐ-CP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________

Hà Nội, ngày  06  tháng 11  năm 2008

 

 NGHỊ ĐỊNH

Về việc giải thể thị trấn Nông trường Yên Thế, huyện Yên Thế;

điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn

thuộc huyện Yên Thế, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

__________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

 

NGHỊ ĐỊNH

 

Điều 1. Giải thể thị trấn Nông trường Yên Thế, huyện Yên Thế; điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Yên Thế, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Giải thể thị trấn Nông trường Yên Thế thuộc huyện Yên Thế.

2. Thành lập xã Đồng Tâm thuộc huyện Yên Thế trên cơ sở điều chỉnh 197,78 ha diện tích tự nhiên của xã Đồng Lạc; 72,73 ha diện tích tự nhiên của xã Tân Sỏi; 107,76 ha diện tích tự nhiên của xã Hồng Kỳ; 147,35 ha diện tích tự nhiên của xã Phồn Xương; 40,26 ha diện tích tự nhiên của xã Tam Hiệp; 51,83 ha diện tích tự nhiên của xã Đồng Vương; 2.901 nhân khẩu của thị trấn Nông trường Yên Thế (giải thể).

Xã Đồng Tâm có 617,71 ha diện tích tự nhiên và 2.901 nhân khẩu.

Địa giới hành chính của xã Đồng Tâm: Đông giáp xã Hồng Kỳ; Tây giáp xã Phồn Xương và xã Đồng Lạc; Nam giáp xã Tân Sỏi, xã Đồng Kỳ; Bắc giáp xã Đồng Vương, xã Tam Hiệp.

3. Thành lập thị trấn Thanh Sơn thuộc huyện Sơn Động trên cơ sở điều chỉnh 1.267,5 ha diện tích tự nhiên và 2.856 nhân khẩu của xã Thanh Sơn; 713,4 ha diện tích tự nhiên và 1.280 nhân khẩu của xã Thanh Luận.

Thị trấn Thanh Sơn có 1.980,9 ha diện tích tự nhiên và 4.136 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Thanh Sơn: Đông giáp xã Thanh Luận; Tây giáp xã Thanh Sơn (xã Tuấn Mậu); Nam giáp xã Thanh Luận; Bắc giáp xã Thanh Sơn (xã Tuấn Mậu).

Sau khi giải thể thị trấn Nông trường Yên Thế; điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Yên Thế, huyện Sơn Động.

Xã Đồng Lạc còn lại 592,22 ha diện tích tự nhiên và 3.483 nhân khẩu.

– Xã Tân Sỏi còn lại 609,27 ha diện tích tự nhiên và 4.216 nhân khẩu.

– Xã Hồng Kỳ còn lại 812,84 ha diện tích tự nhiên và 3.982 nhân khẩu.

– Xã Phồn Xương còn lại 632,86 ha diện tích tự nhiên và 3.977 nhân khẩu.

– Xã Tam Hiệp còn lại 859,34 ha diện tích tự nhiên và 3.306 nhân khẩu.

– Xã Đồng Vương còn lại 2.384,17 ha diện tích tự nhiên và 4.492 nhân khẩu.

Huyện Yên Thế có 30.125,75 ha diện tích tự nhiên và 96.006 nhân khẩu, có 21 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Đồng Vương, Canh Nậu, Đồng Kỳ, Bố Hạ, Hương Vĩ, Đông Sơn, Xuân Lương, Tam Tiến, Tiến Thắng, Tân Hiệp, Tam Hiệp, An Thượng, Phồn Xương, Đồng Lạc, Hồng Kỳ, Đồng Hưu, Tân Sỏi, Đồng Tiến, Đồng Tâm, thị trấn Cầu Gồ và thị trấn Bố Hạ.

– Xã Thanh Sơn còn lại 5.488,7 ha diện tích tự nhiên và 3.104 nhân khẩu (được đổi tên thành xã Tuấn Mậu).

Địa giới hành chính xã Tuấn Mậu: Đông giáp thị trấn Thanh Sơn, xã Thanh Luận; Tây giáp xã Lục Sơn, huyện Lục Nam; Nam giáp xã Tràng Lượng, huyện Đông Triều và xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Bắc giáp xã Tuấn Đạo và xã Bồng Am.

– Xã Thanh Luận còn lại 4.907,6 ha diện tích đất tự nhiên và 3.705 nhân khẩu.

Huyện Sơn Động có 84.577,17 ha diện tích tự nhiên và 72.930 nhân khẩu, có 23 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Hữu Sản, An Lạc, Vân Sơn, Lệ Viễn, Vĩnh Khương, An Lập, Dương Hưu, Long Sơn, An Châu, An Bá, Yên Định, Tuấn Đạo, Bồng Am, Thanh Luận, Cẩm Đàn, Giáo Liêm, Chiên Sơn, Quế Sơn, Phúc Thắng, Thạch Sơn, Tuấn Mậu, thị trấn An Châu và thị trấn Thanh Sơn.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

– Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

– Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

– Ban Tổ chức Trung ương;

– Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,

   Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,

   Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;

– HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang;

– Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

– VPCP: BTCN, các PCN,

   các Vụ: ĐP, TH, KTN, TCCB, TCCV, PL,

   TTĐT, Công báo;

– Lưu: Văn thư, NC (5b). A.   

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.