Nghị định số 04/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập thị trấn huyện lỵ các huyện Cư M’gar, Ea H’leo và Krông Bông, tỉnh Đắc Lắk như sau:

1. Thành lập thị trấn Quảng Phú – thị trấn huyện lỵ và xã Quảng Tiến thuộc huyện Cư M’gar trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Quảng Phú:

a) Thị trấn Quảng Phú có 1.007 ha diện tích tự nhiên và 8.568 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Quảng Phú: Đông và Nam giáp xã Quảng Tiến; Tây giáp xã Quảng Tiến và xã Cư M’gar; Bắc giáp xã Ea Kpam và xã Cư M’gar.

b) Xã Quảng Tiến có 2.666 ha diện tích tự nhiên và 5.281 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Quảng Tiến: Đông giáp xã Ea Drơng; Tây giáp xã Ea M’nang và xã Cư M’gar; Nam giáp thị trấn Ea Pốk; Bắc giáp thị trấn Quảng Phú và xã Cư M’gar.

2. Thành lập thị trấn Ea Drăng, thị trấn huyện lỵ huyện Ea H’leo trên cơ sở 1.688 ha diện tích tự nhiên và 12.275 nhân khẩu của xã Ea Khăl.

Địa giới hành chính thị trấn Ea Drăng: Đông giáp xã Dliê Yang; Tây và Nam giáp xã Ea Khăl; Bắc giáp xã Ea Ral.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Ea Khăl còn lại 7.087 ha diện tích tự nhiên và 3.611 nhân khẩu.

3. Thành lập thị trấn Krông Kmar, thị trấn huyện lỵ huyện Krông Bông trên cơ sở 530 ha diện tích tự nhiên và 6.000 nhân khẩu của xã Khuê Ngọc Điền.

Địa giới hành chính thị trấn Krông Kmar: Đông và Bắc giáp xã Khuê Ngọc Điền; Tây và Nam giáp xã Hòa Sơn.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Khuê Ngọc Điền có 6.234 ha diện tích tự nhiên và 4.228 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.