Nghị định số 02/2004/NĐ – CP

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 02/2004/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2004
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN MƯỜNG LAY
VÀ THỊ Xà LAI CHÂU, TỈNH ĐIỆN BIÊN

 


Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Lai Châu (cũ),

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành huyện Mường Lay và thị xã Lai Châu, tỉnh Điện Biên như sau:

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính chuyển phường Lê Lợi thuộc thị xã Lai Châu, chuyển hai xã Pú Đao, Chăn Nưa thuộc huyện Mường Lay, chuyển bản Thành Chử với 813 ha diện tích tự nhiên và 328 nhân khẩu của xã Xá Tổng thuộc huyện Mường Lay về tỉnh Lai Châu:

– Huyện Mường Lay còn lại 182.552 ha diện tích tự nhiên và 42.864 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Xá Tổng, Lay Nưa, Mường Tùng, Pa Ham, Chà Nưa, Si Pa Phìn, Chà Tở, Hừa Ngài, Huổi Lèng, Mường Mươn và thị trấn Mường Lay.

– Xã Xá Tổng thuộc huyện Mường Lay còn lại 11.119 ha diện tích tự nhiên và 3.552 nhân khẩu.

– Thị xã Lai Châu còn lại 5.236 ha diện tích tự nhiên và 9.279 nhân khẩu, có 2 đơn vị hành chính trực thuộc là các phường Na Lay, Sông Đà.

– Tỉnh Điện Biên có 955.409,70 ha diện tích tự nhiên và 440.300 nhân khẩu, có 8 đơn vị hành chính trực thuộc là các huyện Mường Nhé, Mường Lay, Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Tủa Chùa, thị xã Lai Châu và thành phố Điện Biên Phủ.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch y ban nhân dân lâm thời tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , ,

Comments are closed.