Nghị định số 01/2007/NĐ-CP ngày 04/01/2007

NGHỊ ĐỊNH

Về việc chuyển Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Để thực hiện cải cách bộ máy của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 4572/TTr-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2006 về việc chuyển Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công tác quản lý đối với Tổng cục Thống kê.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành và thay thế Nghị định số 101/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 09 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng
Tags: , ,

Comments are closed.