Nghị định của Chính phủ số 85/2005/NĐ-CP

 NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 85/2005/NĐ-CP NGÀY 7 THÁNG 7 NĂM 2005

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THUỘC HUYỆN

NÚI THÀNH VÀ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

 

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

 

Xét đề nghị của Bộ tr­ởng Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam,

 

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã thuộc các huyện Núi Thành và Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nh­ sau:

 

1. Chia xã Tam Mỹ thuộc huyện Núi Thành thành xã Tam Mỹ Đông và xã Tam Mỹ Tây.

 

– Xã Tam Mỹ Đông có 1.727 ha diện tích tự nhiên và 6.400 nhân khẩu.

 

Địa giới hành chính xã Tam Mỹ Đông: Đông giáp xã Tam Nghĩa; Tây giáp xã Tam Mỹ Tây; Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi; Bắc giáp các xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành.

 

– Xã Tam Mỹ Tây có 5.104 ha diện tích tự nhiên và 5.869 nhân khẩu.

 

Địa giới hành chính xã Tam Mỹ Tây: Đông giáp xã Tam Mỹ Đông; Tây giáp xã Tam Trà; Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi; Bắc giáp các xã Tam Thạch, Tam Hiệp.

 

2. Chia xã Tam Anh thuộc huyện Núi Thành thành xã Tam Anh Bắc và xã Tam Anh Nam.

 

– Xã Tam Anh Bắc có 2.100 ha diện tích tự nhiên và 6.409 nhân khẩu.

 

Địa giới hành chính xã Tam Anh Bắc: Đông giáp xã Tam Hoà; Tây giáp xã Tam Xuân 2; Nam giáp các xã Tam Thạnh, Tam Anh Nam; Bắc giáp các xã Tam Xuân 2, Tam Tiến.

 

– Xã Tam Anh Nam có 2.191 ha diện tích tự nhiên và 9.316 nhân khẩu.

 

Địa giới hành chính xã Tam Anh Nam; Đông giáp các xã Tam Hoà, Tam Hiệp; Tây giáp xã Tam Thạnh; Nam giáp xã Tam Hiệp; Bắc giáp các xã Tam Anh Bắc, Tam Hoà.

 

3. Chia xã Điện Nam thuộc huyện Điện Bàn thành các xã Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung và Điện Nam Đông.

 

– Xã Điện Nam Bắc có 814,45 ha diện tích tự nhiên và 5.065 nhân khẩu.

 

Địa giới hành chính xã Điện Nam Bắc: Đông giáp xã Điện D­ơng; Tây giáp xã Điện An; Nam giáp xã Điện Nam Trung; Bắc giáp các xã Điện Ngọc, Điện Thắng Nam.

 

– Xã Điện Nam Trung có 767,50 ha diện tích tự nhiên và 6.728 nhân khẩu.

 

Địa giới hành chính xã Điện Nam Trung: Đông giáp xã Điện D­ơng; Tây giáp các xã Điện An, Điện Minh; Nam giáp xã Điện Nam Đông; Bắc giáp xã Điện Nam Bắc.

 

– Xã Điện Nam Đông có 842,25 ha diện tích tự nhiên và 6.256 nhân khẩu.

 

Địa giới hành chính xã Điện Nam Đông; Đông giáp xã Điện D­ơng; Tây giáp các xã Điện Minh, Điện Ph­ơng; Nam giáp thị xã Hội An; Bắc giáp xã Điện Nam Trung.

 

4. Chia xã Điện Thắng thuộc huyện Điện Bàn thành các xã Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung và Điện Thắng Nam.

 

– Xã Điện Thắng Bắc có 357,20 ha diện tích tự nhiên và 5.792 nhân khẩu.

 

Địa giới hành chính xã Điện Thắng Bắc: Đông giáp xã Điện Ngọc; Tây giáp xã Điện Hoà; Nam giáp xã Điện Thắng Trung; Bắc giáp thành phố Đà Nẵng.

 

– Xã Điện Thắng Trung có 378,60 ha diện tích tự nhiên và 7.260 nhân khẩu.

 

Địa giới hành chính xã Điện Thắng Trung: Đông giáp xã Điện Ngọc; Tây giáp xã Điện Hoà; Nam giáp xã Điện Thắng Nam; Bắc giáp xã Điện Thắng Bắc.

 

– Xã Điện Thắng Nam có 506,20 ha diện tích tự nhiên và 6.122 nhân khẩu.

 

Địa giới hành chính xã Điện Thắng Nam: Đông giáp các xã Điện Thắng Trung, Điện Nam Bắc; Tây giáp xã Điện Hoà; Nam giáp xã Điện An; Bắc giáp xã Điện Thắng Trung.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định tr­ớc đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Bộ tr­ởng Bộ Nội vụ và Thủ tr­ởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghi định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ T­ỚNG

Phan Văn Khải

 


 

Tags: , , , ,

Comments are closed.