Nghị định của Chính phủ số 85/2001/NĐ-CP

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 85/2001/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2001
VỀ VIỆC THÀNH LẬP Xà LÂM THỦY THUỘC HUYỆN LỆ THỦY,
TỈNH QUẢNG BÌNH

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập xã Lâm Thủy thuộc huyện Lệ Thủy trên cơ sở 24.100 ha diện tích tự nhiên và 1.069 nhân khẩu của xã Ngân Thủy.

Địa giới hành chính xã Lâm Thủy : Đông giáp xã Kim Thủy; Tây giáp huyện Quảng Ninh; Nam giáp nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; Bắc giáp xã Ngân Thủy.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Lâm Thủy, xã Ngân Thủy còn lại 17.500 ha diện tích tự nhiên và 1.410 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Tags: , , ,

Comments are closed.