Nghị định của Chính phủ số 60/2005/NĐ-CP

 NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 60/2005/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2005
VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN

CHƠN THÀNH, BÌNH LONG, LỘC NINH, BÙ ĐĂNG VÀ

BÙ ĐỐP, TỈNH BÌNH PHƯ
­ỚC

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trư­ởng Bộ Nội vụ và của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phư­ớc,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Chơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đăng và Bù Đốp, tỉnh Bình Phư­ớc như­ sau:

1. Thành lập xã Thành Tâm thuộc huyện Chơn Thành trên cơ sở 4.006 ha diện tích tự nhiên và 4.366 nhân khẩu của thị trấn Chơn Thành.

Xã Thành Tâm có 4.006 ha diện tích tự nhiên và 4.366 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thành Tâm: Đông giáp xã Minh Thành và tỉnh Bình Dương; Tây giáp xã Minh Long; Nam giáp tỉnh Bình Dư­ơng; Bắc giáp thị trấn Chơn Thành.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Thành Tâm, thị trấn Chơn Thành còn lại 3.208 ha diện tích tự nhiên và 11.661 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Tân Hiệp thuộc huyện Bình Long trên cơ sở 7.052 ha diện tích tự nhiên và 6.908 nhân khẩu của xã Đồng Nơ.

Xã Tân Hiệp có 7.052 ha diện tích tự nhiên và 6.908 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tân Hiệp: Đông giáp xã Đồng Nơ; Tây giáp tỉnh Tây Ninh; Nam giáp tỉnh Bình D­ương; Bắc giáp xã Minh Đức.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Tân Hiệp, xã Đồng Nơ còn lại 4.686 ha diện tích tự nhiên và 4.520 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Lộc Thạnh thuộc huyện Lộc Ninh trên cơ sở 7.449 ha diện tích tự nhiên và 5.412 nhân khẩu của xã Lộc Tấn.

Xã Lộc Thạnh có 7.449 ha diện tích tự nhiên và 5.412 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Lộc Thạnh: Đông giáp xã Lộc Hoà; Tây giáp Vư­ơng quốc Cam-pu-chia; Nam giáp xã Lộc Tấn; Bắc giáp Vư­ơng quốc Cam-pu-chia.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Lộc Thạnh, xã Lộc Tấn còn lại 13.805,21 ha diện tích tự nhiên và 7.376 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Lộc Thịnh thuộc huyện Lộc Ninh trên cơ sở 6.272 ha diện tích tự nhiên và 1.657 nhân khẩu của xã Lộc Thành, 85 ha diện tích tự nhiên và 98 nhân khẩu của xã Lộc Khánh, 1.500 ha diện tích tự nhiên và 2.302 nhân khẩu của xã Lộc H­ng.

Xã Lộc Thịnh có 7.857 ha diện tích tự nhiên và 4.057 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Lộc Thịnh: Đông giáp xã Lộc Khánh; Tây giáp V­ương quốc Cam-pu-chia; Nam giáp huyện Bình Long; Bắc giáp các xã Lộc Thành, Lộc Hưng, Lộc Khánh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Lộc Thịnh:

– Xã Lộc Thành còn lại 11.496,31 ha diện tích tự nhiên và 5.749 nhân khẩu.

– Xã Lộc Khánh còn lại 3.630 ha diện tích tự nhiên và 6.007 nhân khẩu.

– Xã Lộc Hư­ng còn lại 3.000 ha diện tích tự nhiên và 7.655 nhân khẩu.

5. Thành lập xã Phú Sơn thuộc huyện Bù Đăng trên cơ sở 12.042 ha diện tích tự nhiên và 4.794 nhân khẩu của xã Thọ Sơn.

Xã Phú Sơn có 12.042 ha diện tích tự nhiên và 4.794 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Phú Sơn: Đông giáp tỉnh Đắk Nông; Tây giáp xã Đắk Nhau; Nam giáp các xã Thọ Sơn, Đồng Nai; Bắc giáp xã Đắk Nhau và tỉnh Đắk Nông.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Phú Sơn, xã Thọ Sơn còn lại 7.615 ha diện tích tự nhiên và 5.590 nhân khẩu.

6. Điều chỉnh 364,70 ha diện tích tự nhiên và 396 nhân khẩu của xã Thiện H­ưng thuộc huyện Bù Đốp về xã H­ưng Phước quản lý.

7. Thành lập xã Phước Thiện thuộc huyện Bù Đốp trên cơ sở 13.581,20 ha diện tích tự nhiên và 3.313 nhân khẩu của xã H­ưng Phước.

Xã Phư­ớc Thiện có 13.581,20 ha diện tích tự nhiên và 3.313 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Phước Thiện: Đông giáp huyện Phước Long; Tây giáp xã H­ưng Phước; Nam giáp xã Thiện H­ưng và huyện Phước Long; Bắc giáp V­ương quốc Cam-pu-chia.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập xã Phước Thiện:

– Xã Thiện H­ưng còn lại 4.935,30 ha diện tích tự nhiên và 10.669 nhân khẩu.

– Xã H­ưng Phước còn lại 4.983,50 ha diện tích tự nhiên và 3.477 nhân khẩu.

8. Thành lập thị trấn Thanh Bình – thị trấn huyện lỵ huyện Bù Đốp trên cơ sở 1.608,40 ha diện tích tự nhiên và 7.643 nhân khẩu của xã Thanh Hoà.

Thị trấn Thanh Bình có 1.608,40 ha diện tích tự nhiên và 7.643 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Thanh Bình: Đông giáp huyện Phước Long; Tây và Nam giáp xã Thanh Hoà; Bắc giáp xã Thiện H­ưng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Thanh Bình, xã Thanh Hoà còn lại 4.547,85 ha diện tích tự nhiên và 6.998 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định tr­ớc đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Bộ tr­ưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tên văn bản : Nghị định về việc thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Chơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đăng và Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
Loại văn bản : Nghị định
Số hiệu : 60/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành : 16/05/2005
Cơ quan ban hành : Chính phủ,
Người ký : Phan Văn Khải,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng

 

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.