Nghị định của Chính Phủ số 56/2003/NĐ-CP ngày 28/05/2003

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 56/2003/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2003
VỀ VIỆC THÀNH LẬP HUYỆN PÁC NẶM THUỘC TỈNH BẮC KẠN

 CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ba Bể để thành lập huyện Pác Nặm thuộc tỉnh Bắc Kạn như sau:

Thành lập huyện Pác Nặm trên cơ sở 47.364 ha diện tích tự nhiên và 26.131 nhân khẩu của huyện Ba Bể.

Huyện Pác Nặm có 47.364 ha diện tích tự nhiên và 26.131 nhân khẩu; có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã Công Bằng, Giáo Hiệu, Nhạn Môn, Bằng Thành, Bộc Bố, Cổ Linh, Xuân La, An Thắng, Cao Tân, Nghiên Loan.

Địa giới hành chính huyện Pác Nặm: Đông giáp tỉnh Cao Bằng; Tây giáp tỉnh Tuyên Quang; Nam giáp huyện Ba Bể; Bắc giáp tỉnh Cao Bằng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập huyện Pác Nặm, huyện Ba Bể còn lại 67.809 ha diện tích tự nhiên và 46.583 nhân khẩu; có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã Thượng Giáo, Hà Hiệu, Khang Ninh, Chu Hương, Mỹ Phương, Yến Dương, Địa Linh, Nam Mẫu, Quảng Khê, Cao Thượng, Cao Trĩ, Bành Trạch, Hoàng Trĩ, Đồng Phúc, Phúc Lộc và thị trấn Chợ Rã.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , ,

Comments are closed.