Nghị định của Chính phủ số 49/2001/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2001/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2001
VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC Xà THUỘC HUYỆN CƯ JÚT
VÀ HUYỆN BUÔN ĐÔN, TỈNH ĐẮK LẮK

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập các xã thuộc các huyện Cư Jút và Buôn Đôn như sau :

1. Thành lập xã Cư Knia thuộc huyện Cư Jút trên cơ sở 2.987 ha diện tích tự nhiên và 3.278 nhân khẩu của xã Trúc Sơn;

Địa giới hành chính xã Cư Knia: Đông giáp xã Trúc Sơn; Tây giáp xã Đắk Drông và huyện Đắk Mil; Nam giáp huyện Đắk Mil; Bắc giáp xã Đắk Drông và xã Nam Dong.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Cư Knia, xã Trúc Sơn còn lại 2.770 ha diện tích tự nhiên và 2.842 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Đắk Wil thuộc huyện Cư Jút trên cơ sở 42.140 ha diện tích tự nhiên và 5.159 nhân khẩu của xã Ea Pô;

Địa giới hành chính xã Đắk Wil : Đông giáp xã Ea Pô; Tây giáp Campuchia; Nam giáp xã Đắk Drông và huyện Đắk Mil; Bắc giáp huyện Buôn Đôn.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Đắk Wil, xã Ea Pô còn lại 10.010 ha diện tích tự nhiên và 9.189 nhân khẩu.

3. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Ea Bar và xã Cuôr Knia thuộc huyện Buôn Đôn như sau :

– Sáp nhập 930 ha diện tích tự nhiên và 4.006 nhân khẩu của xã Ea Bar vào xã Cuôr Knia quản lý;

– Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Ea Bar có 2.600 ha diện tích tự nhiên và 14.407 nhân khẩu. Xã Cuôr Knia có 7.728 ha diện tích tự nhiên và 16.215 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Tân Hòa thuộc huyện Buôn Đôn trên cơ sở 5.698 ha diện tích tự nhiên và 8.621 nhân khẩu của xã Cuôr Knia;

Địa giới hành chính xã Tân Hòa : Đông giáp xã Cuôr Knia; Tây giáp xã Ea Pô; Nam giáp xã Ea Nuôl; Bắc giáp xã Ea Wer và huyện Cư Mgar.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Tân Hòa, xã Cuôr Knia còn lại 2.030 ha diện tích tự nhiên và 7.594 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.