Nghị định của Chính phủ số 46/2004/NĐ – CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 46/2004/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 2 NĂM 2004

PHÊ CHUẨN SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ

VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN NHIỆM KỲ 2004 – 2009

 

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 

Căn cứ Nghị quyết số 429/2003/NQ-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 12 năm 2003 về ấn định ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 – 2009;

 

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 15 (mười lăm) đơn vị bầu cử, 50 (năm mươi) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2004 – 2009 (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

                                                                                       Phan Văn Khi


DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH PHÚ YÊN NHIỆM KỲ 2004-2009

 

TT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1

Huyện Sông Cầu

Đơn vị bầu cử số 01

05 đại biểu

2

Huyện Đồng Xuân

Đơn vị bầu cử số 02

03 đại biểu

3

Huyện Tuy An

Đơn vị bầu cử số 03

Đơn vị bầu cử số 04

04 đại biểu

04 đại biểu

4

Thị xã Tuy Hoà

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

04 đại biểu

03 đại biểu

5

Huyện Phú Hoà

Đơn vị bầu cử số 07

Đơn vị bầu cử số 08

03 đại biểu

03 đại biểu

6

Huyện Tuy Hoà

Đơn vị bầu cử số 09

Đơn vị bầu cử số 10

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

Đơn vị bầu cử số 13

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

7

Huyện Sơn Hoà

Đơn vị bầu cử số 14

03 đại biểu

8

Huyện Sông Hinh

Đơn vị bầu cử số 15

03 đại biểu

 

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.