Nghị định của Chính phủ số 39/2004/NĐ – CP

NGHỊ ĐỊNH

CA CHÍNH PH S 39/2004/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 2 NĂM 2004

PHÊ CHUẨN SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ

VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH NHIỆM KỲ 2004 – 2009

 

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 

Căn cứ Nghị quyết số 429/2003/NQ-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 12 năm 2003 về ấn định ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 – 2009;

 

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 14 (mười bốn) đơn vị bầu cử, 60 (sáu mươi) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình nhiệm kỳ 2004 – 2009 (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Phan Văn Khải

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HOÀ BÌNH NHIỆM KỲ 2004-2009

 

TT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1

Thị xã Hoà Bình

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

04 đại biểu

04 đại biểu

2

Thị xã Lạc Sơn

Đơn vị bầu cử số 03

Đơn vị bầu cử số 04

04 đại biểu

04 đại biểu

3

Huyện Kim Bôi

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

04 đại biểu

04 đại biểu

4

Huyện Tân Lạc

Đơn vị bầu cử số 07

05 đại biểu

5

Huyện Lương Sơn

Đơn vị bầu cử số 08

05 đại biểu

6

Huyện Đà Bắc

Đơn vị bầu cử số 09

05 đại biểu

7

Huyện Mai Châu

Đơn vị bầu cử số 10

05 đại biểu

8

Huyện Lạc Thuỷ

Đơn vị bầu cử số 11

04 đại biểu

9

Huyện Yên Thuỷ

Đơn vị bầu cử số 12

04 đại biểu

10

Huyện Kỳ Sơn

Đơn vị bầu cử sô 13

04 đại biểu

11

Huyện Cao Phong

Đơn vị bầu cử số 14

04 đại biểu

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.