Nghị định của Chính phủ số 34/2004/NĐ – CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 34/2004/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2004

PHÊ CHUẨN SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ

VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN NHIỆM KỲ 2004-2009

 

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 

Căn cứ Nghị quyết số 429/2003/NQ-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 12 năm 2003 về ấn định ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009;

 

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

NGHỊ ĐỊNH :

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 15 (mười lăm) đơn vị bầu cử, 58 (năm mươi tám) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2004-2009 (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Phan Văn Khải

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN NHIỆM KỲ 2004-2009

 

TT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1

Huyện Đức Huệ

Đơn vị bầu cử số 01

03 đại biểu

2

Huyện Đức Hoà

Đơn vị bầu cử số 02

Đơn vị bầu cử số 03

04 đại biểu

04 đại biểu

3

Huyện Bến Lức

Đơn vị bầu cử số 04

05 đại biểu

4

Huyện Thủ Thừa

Đơn vị bầu cử số 05

04 đại biểu

5

Thị xã Tân An

Đơn vị bầu cử số 06

05 đại biểu

6

Huyện Châu Thành

Đơn vị bầu cử số 07

04 đại biểu

7

Huyện Tân Trụ

Đơn vị bầu cử số 08

03 đại biểu

8

Huyện Cần Đước

Đơn vị bầu cử số 09

Đơn vị bầu cử số 10

04 đại biểu

03 đại biểu

9

Huyện Cần Giuộc

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

04 đại biểu

03 đại biểu

10

Huyện Thạnh Hoá

Huyện Tân Thạnh

Đơn vị bầu cử số 13

05 đại biểu

11

Huyện Mộc Hoá

Đơn vị bầu cử số 14

03 đại biểu

12

Huyện Vĩnh Hưng

Huyện Tân Hưng

Đơn vị bầu cử số 15

04 đại biểu

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.