Nghị định của Chính phủ số 24/2005/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 24/2005/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2005
VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC CÁC QUẬN HẢI CHÂU,

LIÊN CHIỂU VÀ NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường thuộc các quận Hải Châu, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng như sau :

1. Chia phường Hoà Cường thuộc quận Hải Châu thành phường Hoà Cường Nam và phường Hoà Cường Bắc.

– Phường Hoà Cường Nam có 245 ha diện tích tự nhiên và 12.704 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hoà Cường Nam : Đông giáp quận Ngũ Hành Sơn; Tây giáp phường Khuê Trung; Nam giáp huyện Hoà Vang; Bắc giáp phường Hoà Cường Bắc.

– Phường Hoà Cường Bắc có 317 ha diện tích tự nhiên và 19.591 nhân khẩu.

Địa giới hành chính Hoà Cường Bắc : Đông giáp quận Ngũ Hành Sơn; Tây giáp các phường Hoà Thuận Tây, Khuê Trung; Nam giáp phường Hoà Cường Nam; Bắc giáp các phường Hoà Thuận Đông, Hoà Thuận Tây.

2. Chia phường Hoà Thuận thuộc quận Hải Châu thành phường Hoà Thuận Đông và phường Hoà Thuận Tây.

– Phường Hoà Thuận Đồng có 95 ha diện tích tự nhiên và 14.566 nhân khẩu.

Địa giới Hoà Thuận Đông : Đông giáp quận Sơn Trà; Tây giáp phường Hoà Thuận Tây; Nam giáp phường Hoà Cường Bắc; Bắc giáp phường Bình Thuận.

– Phường Hoà Thuận Tây có 833 ha diện tích tự nhiện và 12.652 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hoà Thuận Tây : Đông giáp các phường Hoà Thuận Đông, Khuê Trung, Hoà Cường Bắc và quận Thanh Khê; Tây giáp quận Thanh Khê; Nam giáp phường Khuê Trung và huyện Hoà Vang; Bắc giáp quận Thanh Khê.

3. Chia phường Hoà Hiệp thuộc quận Liên Chiểu thành phường Hoà Hiệp Nam và phường Hoà Hiệp Bắc.

– Phường Hoà Hiệp Nam có 749 ha diện tích tự nhiên và 13.555 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hoà Hiệp Nam : Đông giáp biển Đông; Tây giáp huyện Hoà Vang; Nam giáp phường Hoà Khánh Bắc; Bắc giáp phường Hoà Hiệp Bắc.

– Phường Hoà Hiệp Bắc có 4.266 ha diện tích tự nhiên và 11.671 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hoà Hiệp Bắc : Đông giáp biển Đông; Tây giáp huyện Hoà Vang; Nam giáp phường Hoà Hiệp Nam ; Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên – Huế.

4. Chia phường Hoà Khánh thuộc quận Liên Chiểu thành phường Hoà Khánh Nam và phường Hoà Khánh Bắc.

– Phường Hoà Khánh Nam có 870 ha diện tích tự nhiên và 11.375 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hoà Khánh Nam : Đông giáp phường Hoà Minh; Tây giáp huyện Hoà Vang; Nam giáp phường Hoà Minh và huyện Hoà Vang; Bắc giáp phường Hoà Khánh Bắc.

– Phường Hoà Khánh Bắc có 970 ha diện tích tự nhiên và 19.630 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hoà Khánh Bắc : Đông giáp phường Hoà Khánh Nam và biển Đông; Tây giáp huyện Hoà Vang; Nam giáp phường Hoà Nam và huyện Hoà Vang; Bắc giáp phường Hoà Hiệp Nam .

5. Chia phường Bắc Mỹ An thuộc quận Ngũ Hành Sơn thành phường Mỹ An và phường Khuê Mỹ.

– Phường Mỹ An có 340 ha diện tích tự nhiên và 13.188 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Mỹ An : Đông giáp biển Đông; Tây giáp quận Hải Châu; Nam giáp phường Khuê Mỹ; Bắc giáp các phường An Hải Đông; An Hải Tây và quận Sơn Trà.

– Phường Khuê Mỹ có 549 ha diện tích tự nhiên và 10.824 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Khuê Mỹ : Đông giáp biển Đông; Tây giáp quận Hải châu, Nam giáp phường Hoà Hải; Bắc giáp phường Mỹ An.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

TM. chính phủ

thủ tướng

Nơi nhận :

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chính phủ,

– HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng,

– Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội,

– ủy ban Pháp luật của Quốc Hội,

– Ban Tổ chức Trung ương,

– Các Bộ : Nội vụ, Công an, Quốc phòng,

Tài nguyên và Môi trường,

– Tổng cục Thống kê,

– Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,

– Công báo,

– VPCP, BTCN, các PCN, Phan Văn Khải đã ký

các Vụ : ĐP, TCCB, TH,

– Lưu : NC (5 bản), VT.

 

Tên văn bản : Nghị định về việc thành lập phường thuộc các quận Hải Châu, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Loại văn bản : Nghị định
Số hiệu : 24/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành : 02/03/2005
Cơ quan ban hành : Chính phủ,
Người ký : Phan Văn Khải,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.