Nghị định của Chính phủ số 22/2001/NĐ-CP


NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 22/2001/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2001
VỀ VIỆC SÁP NHẬP Xà THẠCH THƯỢNG VÀ THỊ TRẤN CÀY,
ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN THẠCH HÀ THUỘC HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ;

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Thạch Thượng và thị trấn Cày để thành lập thị trấn Thạch Hà thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi sáp nhập, thị trấn Thạch Hà có 767 ha diện tích tự nhiên và 8.658 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Thạch Hà : Đông giáp xã Thạch Trung (thị xã Hà Tĩnh), xã Hộ Độ và xã Thạch Hạ; Tây giáp xã Thạch Thanh, Thạch Lưu và Thạch Vĩnh; Nam giáp xã Thạch Đài và xã Thạch Trung, Thạch Linh (thị xã Hà Tĩnh); Bắc giáp xã Thạch Long.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Bộ trưởng, Trưởng ban, Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.