Nghị định của Chính phủ số 21/2004/NĐ – CP

NGHỊ ĐỊNH

 

 

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 21/2004/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2004

VỀ VIỆC THÀNH LẬP Xà THUỘC CÁC HUYỆN CHÂU THÀNH,

TRẢNG BÀNG VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

CÁC HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TÂN CHÂU, TỈNH TÂY NINH

 

 

CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh,

 

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Nay thành lập xã thuộc các huyện Châu Thành, Trảng Bàng và điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Thành lập xã An Bình thuộc huyện Châu Thành trên cơ sở 2.221 ha diện tích tự nhiên và 6.485 nhân khẩu của xã Thanh Điền.

Địa giới hành chính xã An Bình: Đông giáp xã Thanh Điền; Tây giáp xã Trí Bình; Nam giáp xã Ninh Điền; Bắc giáp xã Thái Bình.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã An Bình, xã Thanh Điền còn lại 2.421 ha diện tích tự nhiên và 13.536 nhân khẩu.

2. Thành lập xã An Cơ thuộc huyện Châu Thành trên cơ sở 3.673 ha diện tích tự nhiên và 9.988 nhân khẩu của xã Hảo Đước.

Địa giới hành chính xã An Cơ: Đông giáp xã Đồng Khởi; Tây giáp xã Phước Vinh; Nam giáp xã Hảo Đước; Bắc giáp huyện Tân Biên.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã An Cơ, xã Hảo Đước còn lại 3.650 ha diện tích tự nhiên và 8.350 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Hưng Thuận thuộc huyện Trảng Bàng trên cơ sở 1.681 ha diện tích tự nhiên và 2.636 nhân khẩu của xã Lộc Hưng, 2.606 ha diện tích tự nhiên và 6.281 nhân khẩu của xã Đôn Thuận.

Xã Hưng Thuận có 4.287 ha diện tích tự nhiên và 8.917 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hưng Thuận: Đông giáp thành phố Hồ Chí Minh; Tây giáp xã Đôn Thuận; Nam giáp xã Lộc Hưng; Bắc giáp xã Đôn Thuận và tỉnh Bình Dương.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Hưng Thuận:

– Xã Lộc Hưng còn lại 4.326 ha diện tích tự nhiên và 15.892 nhân khẩu.

– Xã Đôn Thuận còn lại 6.228 ha diện tích tự nhiên và 10.357 nhân khẩu.

4. Điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Dương Minh Châu và Tân Châu như sau:

a) Chuyển 7.433 ha diện tích tự nhiên và 1.104 nhân khẩu (các ấp Tà Dơ, Đồng Kèn) của xã Suối Đá thuộc huyện Dương Minh Châu về xã Tân Thành thuộc huyện Tân Châu quản lý.

b) Chuyển 7.930 ha diện tích tự nhiên và 1.775 nhân khẩu (ấp Suối Bà Chiêm) của xã Suối Đá thuộc huyện Dương Minh Châu về xã Tân Hòa thuộc huyện Tân Châu quản lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

– Huyện Dương Minh Châu còn lại 43.451 ha diện tích tự nhiên và 100.047 nhân khẩu.

– Xã Suối Đá thuộc huyện Dương Minh Châu còn lại 12.669 ha diện tích tự nhiên và 13.968 nhân khẩu.

– Huyện Tân Châu có 111.112 ha diện tích tự nhiên và 101.915 nhân khẩu.

– Xã Tân Thành thuộc huyện Tân Châu có 14.503 ha diện tích tự nhiên và 9.061 nhân khẩu.

– Xã Tân Hòa thuộc huyện Tân Châu có 26.232 ha diện tích tự nhiên và 5.690 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.