Nghị định của Chính phủ số 20/2004/NĐ – CP

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 20/2004/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2004
VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG, Xà THUỘC THỊ Xà HỘI AN
VÀ CÁC HUYỆN ĐẠI LỘC, QUẾ SƠN, TỈNH QUẢNG NAM

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập phường, xã thuộc thị xã Hội An và các huyện Đại Lộc, Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Thành lập phường Cẩm Châu thuộc thị xã Hội An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Cẩm Châu.

Phường Cẩm Châu có 570,30 ha diện tích tự nhiên và 8.610 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Cẩm Châu: Đông giáp xã Cẩm Thanh; Tây giáp các phường Tân An, Sơn Phong; Nam giáp xã Cẩm Nam; Bắc giáp các phường Cẩm An, Cửa Đại.

2. Thành lập phường Cửa Đại thuộc thị xã Hội An trên cơ sở 314,07 ha diện tích tự nhiên và 4.875 nhân khẩu của xã Cẩm An.

Phường Cửa Đại có 314,07 ha diện tích tự nhiên và 4.875 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Cửa Đại: Đông giáp biển Đông; Tây giáp phường Cẩm Châu và xã Cẩm Thanh; Nam giáp huyện Duy Xuyên; Bắc giáp phường Cẩm An.

3. Thành lập phường Cẩm An thuộc thị xã Hội An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số còn lại của xã Cẩm An.

Phường Cẩm An có 290,46 ha diện tích tự nhiên và 4.765 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Cẩm An: Đông giáp biển Đông; Tây giáp xã Cẩm Hà; Nam giáp các phường Cẩm Châu, Cửa Đại; Bắc giáp huyện Điện Bàn.

4. Thành lập xã Đại Hưng thuộc huyện Đại Lộc trên cơ sở 8.869 ha diện tích tự nhiên và 6.821 nhân khẩu của xã Đại Lãnh.

Xã Đại Hưng có 8.869 ha diện tích tự nhiên và 6.821 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Đại Hưng: Đông giáp xã Đại Lãnh; Tây giáp huyện Đông Giang; Nam giáp xã Đại Sơn; Bắc giáp huyện Đông Giang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Đại Hưng, xã Đại Lãnh còn lại 3.721 ha diện tích tự nhiên và 10.390 nhân khẩu.

5. Chia xã Quế Xuân thuộc huyện Quế Sơn thành xã Quế Xuân 1 và xã Quế Xuân 2.

Xã Quế Xuân 1 có 821 ha diện tích tự nhiên và 9.292 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Quế Xuân 1: Đông giáp xã Quế Phú; Tây giáp huyện Duy Xuyên; Nam giáp xã Quế Xuân 2; Bắc giáp huyện Duy Xuyên.

Xã Quế Xuân 2 có 1.508 ha diện tích tự nhiên và 6.725 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Quế Xuân 2: Đông giáp xã Quế Phú; Tây giáp huyện Duy Xuyên; Nam giáp các xã Quế Hiệp, Quế Thuận, Phú Thọ, Quế Cường; Bắc giáp xã Quế Xuân 1.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.