Nghị định của Chính phủ số 18/2004/NĐ-CP

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 18/2004/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2004
VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC QUẬN LÊ CHÂN; Xà THUỘC CÁC HUYỆN THỦY NGUYÊN, KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường thuộc quận Lê Chân; xã thuộc các huyện Thủy Nguyên, Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng như sau:

1. Thành lập phường Nghĩa Xá thuộc quận Lê Chân trên cơ sở 64 ha diện tích tự nhiên và 13.779 nhân khẩu của phường Niệm Nghĩa.

Phường Nghĩa Xá có 64 ha diện tích tự nhiên và 13.779 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Nghĩa Xá: Đông giáp phường Dư Hàng Kênh; Tây giáp phường Niệm Nghĩa; Nam giáp phường Vĩnh Niệm và quận Kiến An; Bắc giáp phường Trần Nguyên Hãn.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập phường Nghĩa Xá, phường Niệm Nghĩa còn lại 45,91 ha diện tích tự nhiên và 11.913 nhân khẩu.

2. Sáp nhập phường Mê Linh vào phường An Biên thuộc quận Lê Chân.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính sáp nhập phường Mê Linh, phường An Biên có 29 ha diện tích tự nhiên và 12.361 nhân khẩu:

Địa giới hành chính phường An Biên: Đông giáp quận Ngô Quyền, Tây giáp phường Cát Dài; Nam giáp các phường Hồ Nam, Trại Cau; Bắc giáp quận Hồng Bàng.

3. Thành lập xã Lưu Kỳ thuộc huyện Thủy Nguyên trên cơ sở 417,03 ha diện tích tự nhiên và 2.528 nhân khẩu của xã Lưu Kiếm.

Xã Lưu Kỳ có 417,03 ha diện tích tự nhiên và 2.528 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Lưu Kỳ: Đông giáp xã Gia Minh; Tây giáp xã Liên Khê; Nam giáp xã Lưu Kiếm; Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh.

Sau điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Lưu Kỳ, xã Lưu Kiếm còn lại 865,36 ha diện tích tự nhiên và 10.338 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Du Lễ thuộc huyện Kiến Thụy trên cơ sở 301,61 ha diện tích tự nhiên và 4.649 nhân khẩu của xã Kiến Quốc.

Xã Du Lễ có 301,61 ha diện tích tự nhiên và 4.649 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Du Lễ: Đông giáp xã Thụy Hương; Tây giáp xã Ngũ Phúc; Nam giáp xã Kiến Quốc; Bắc giáp huyện An Lão.

Sau điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Du Lễ, xã Kiến Quốc còn lại 825,98 ha diện tích tự nhiên và 8.559 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.