Nghị định của Chính Phủ số 139/2003/NĐ-CP ngày 18/11/2003

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 139/2003/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2003
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP
Xà, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN HÀM TÂN
VÀ ĐỨC LINH, TỈNH BÌNH THUẬN

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Hàm Tân và Đức Linh, tỉnh Bình Thuận như sau:

1. Thành lập xã Sông Phan thuộc huyện Hàm Tân trên cơ sở 5.981 ha diện tích tự nhiên và 4.352 nhân khẩu của xã Tân Nghĩa.

Địa giới hành chính xã Sông Phan: Đông giáp huyện Hàm Thuận Nam; Tây giáp xã Tân Phúc; Nam giáp xã Tân Nghĩa; Bắc giáp huyện Tánh Linh.

Sau khi thành lập xã Sông Phan, xã Tân Nghĩa còn lại 5.520 ha diện tích tự nhiên và 11.364 nhân khẩu.

2. Thành lập thị trấn Tân Minh thuộc huyện Hàm Tân trên cơ sở 700 ha diện tích tự nhiên và 6.165 nhân khẩu của xã Tân Minh.

Địa giới hành chính thị trấn Tân Minh: Đông giáp xã Tân Phúc; Tây giáp xã Tân Đức; Nam và Bắc giáp các xã Tân Phúc, Tân Đức.

3. Thành lập xã Tân Phúc thuộc huyện Hàm Tân trên cơ sở 11.467,90 ha diện tích tự nhiên và 7.066 nhân khẩu của xã Tân Minh.

Địa giới hành chính xã Tân Phúc: Đông giáp các xã Tân Nghĩa, Sông Phan; Tây giáp thị trấn Tân Minh và xã Tân Đức; Nam giáp xã Tân Hà; Bắc giáp huyện Tánh Linh.

4. Thành lập xã Tân Đức thuộc huyện Hàm Tân trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số còn lại của xã Tân Minh.

Xã Tân Đức có 10.721,10 ha diện tích tự nhiên và 4.839 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tân Đức: Đông giáp thị trấn Tân Minh và xã Tân Phúc; Tây giáp tỉnh Đồng Nai; Nam giáp các xã Tân Hà, Tân Thắng; Bắc giáp huyện Tánh Linh.

5. Thành lập xã Đông Hà thuộc huyện Đức Linh trên cơ sở 3.620 ha diện tích tự nhiên và 7.994 nhân khẩu của xã Trà Tân.

 

Địa giới hành chính xã Đông Hà: Đông giáp xã Trà Tân và huyện Tánh Linh; Tây và Nam giáp tỉnh Đồng Nai; Bắc giáp xã Trà Tân.

Sau khi thành lập xã Đông Hà, xã Trà Tân còn lại 3.547,90 ha diện tích tự nhiên và 8.001 nhân khẩu.

6. Thành lập xã Đức Tín thuộc huyện Đức Linh trên cơ sở 2.950 ha diện tích tự nhiên và 9.763 nhân khẩu của xã Đức Hạnh.

Địa giới hành chính xã Đức Tín: Đông giáp thị trấn Đức Tài; Tây giáp tỉnh Đồng Nai; Nam giáp xã Đức Hạnh; Bắc giáp tỉnh Đồng Nai.

Sau khi thành lập xã Đức Tín, xã Đức Hạnh còn lại 4.470 ha diện tích tự nhiên và 8.592 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.