Nghị định của Chính phủ số 12/2004/NĐ-CP

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 12/2004/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2004
VỀ VIỆC SÁP NHẬP THỊ TRẤN TẾ TIÊU VÀ Xà ĐẠI NGHĨA
ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN ĐẠI NGHĨA THUỘC
HUYỆN MỸ ĐỨC, TỈNH HÀ TÂY

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập thị trấn Đại Nghĩa thuộc huyện Mỹ Đức trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Tế Tiêu và xã Đại Nghĩa.

Thị trấn Đại Nghĩa có 496,62 ha diện tích tự nhiên và 6.913 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Đại Nghĩa: Đông giáp huyện ng Hòa; Tây giáp xã An Tiến, Hợp Thanh; Nam giáp xã Đại Hưng; Bắc giáp xa Phù Lưu Tế.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Tags: , ,

Comments are closed.