Nghị định của Chính phủ số 08/2004/NĐ-CP

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 08/2004/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2004
VỀ VIỆC THÀNH LẬP Xà, THỊ TRẤN CÁC HUYỆN ĐAKRÔNG
VÀ HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Đakrông và Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Thành lập thị trấn Krông Klang – thị trấn huyện lỵ huyện Đakrông trên cơ sở 384,70 ha diện tích tự nhiên và 1.616 nhân khẩu của xã Mò ó; 1.436,30 ha diện tích tự nhiên và 1.010 nhân khẩu của xã Hướng Hiệp.

Thị trấn Krông Klang có 1.821 ha diện tích tự nhiên và 2.626 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Krông Klang: Đông giáp huyện Cam Lộ; Tây giáp các xã Đakrông, Hướng Hiệp; Nam giáp xã Mò ó; Bắc giáp xã Hướng Hiệp và huyện Cam Lộ.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Krông Klang.

– Xã Mò ó còn lại 2.523,30 ha diện tích tự nhiên và 1.546 nhân khẩu.

– Xã Hướng Hiệp còn lại 14.224,60 ha diện tích tự nhiên và 3.257 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Hướng Việt thuộc huyện Hướng Hoá trên cơ sở 6.520 ha diện tích tự nhiên và 1.208 nhân khẩu của xã Hướng Lập.

Địa giới hành chính xã Hướng Việt: Đông giáp xã Hướng Sơn; Tây giáp nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào; Nam giáp xã Hướng Phùng; Bắc giáp xã Hướng Lập.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Hướng Việt, xã Hướng Lập còn lại 15.537 ha diện tích tự nhiên và 1.205 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , ,

Comments are closed.