NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ1444/NHNN-CSTT

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
————

Số: 1444/NHNN-CSTT
V/v: Thực hiện hỗ trợ lãi suất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

– Các ngân hàng thương mại;
– Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;
– Quỹ Tín dụng nhân dân trung ương;
– Các công ty tài chính.

Theo đề nghị của các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn xử lý một số trường hợp cụ thể về hỗ trợ lãi suất để phục vụ việc quyết toán số tiền hỗ trợ lãi suất theo Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Đến cuối ngày 31 tháng 12 năm 2009, khách hàng có khoản vay được hỗ trợ lãi suất nhưng quá hạn trả nợ và khách hàng vay không có khả năng tài chính để trả lãi tiền vay, thì ngân hàng thương mại không thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng.

2. Đến cuối ngày 31 tháng 12 năm 2009, khách hàng vay chưa đến kỳ hạn trả lãi tiền vay, ngân hàng thương mại tính số lãi tiền vay phải trả của khách hàng và thực hiện giảm trừ ngay số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất cho khách hàng để thực hiện quyết toán số tiền hỗ trợ lãi suất. Trường hợp chưa lập được giấy xác nhận hỗ trợ lãi suất theo hướng dẫn tại công văn số 2244/NHNN-CSTT ngày 02 tháng 4 năm 2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thì ngân hàng thương mại lập bảng kê kế toán có chữ ký của người có thẩm quyền (Tổng giám đốc, Trưởng Phòng Kế toán và những người có liên quan) để làm chứng từ gốc chứng minh việc thực hiện hỗ trợ lãi suất và thực hiện việc quyết toán số tiền hỗ trợ lãi suất; khi khách hàng vay thực hiện việc trả lãi tiền vay theo thời hạn cam kết thì ngân hàng thương mại lập giấy xác nhận hỗ trợ lãi suất theo hướng dẫn tại công văn số 2244/NHNN-CSTT và bổ sung hồ sơ tín dụng theo đúng quy định của pháp luật về hỗ trợ lãi suất.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban lãnh đạo NHNN;
– Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;
– Lưu: VP, Vụ CSTT.
    

KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

Nguyễn Đồng Tiến

Tags: , , ,

Comments are closed.