Kết hôn

1.    Tư vấn về điều kiện kết hôn
–    Độ tuổi kết hôn;
–    Những trường hợp cấm kết hôn;
2.    Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn;
–    Hồ sơ đăng ký kết hôn;
–    Thẩm quyền đăng ký kết hôn;
–    Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn.
3.    Tư vấn thủ tục Yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật
–    Những trường hợp kết hôn trái pháp luật;
–    Quyền yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật;
–    Thủ tục yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật;
–    Hậu quả pháp lý của việc yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật
4.    Thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài.
–    Điều kiện kết hôn;
–    Thủ tục đăng ký kết hôn;
–    Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn có yếu tố nước ngoài khi công dân Việt Nam về nước thường trú.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Tags: , , , , , , , , ,

Comments are closed.