Điều khoản sử dụng

Quý vị chỉ có thể sử dụng website này một khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

 

Khái niệm

Luật Gia Phạm Là công ty TNHH Luật Gia Phạm hoặc các đơn vị liên quan như các chi nhánh, các văn phòng đại diện, các đơn vị trực thuộc khác và Văn phòng Luật sư Gia Phạm

Website Luật Gia Phạm bao gồm các website do Luật Gia Phạm vận hành, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn như www.luatgiapham.com, www.giapham.com www.luatgiapham.com.vn www.giapham.com.vn

Điều khoản sử dụng chính là tài liệu này, hoặc có thể gọi là Điều khoản

Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website Luật Gia Phạm để sử dụng các tài nguyên trên website này, trong Điều Khỏan có thể được gọi hay xưng hô là “Bạn”

Quyền thay đổi nội dung điều khoản

Luật Gia Phạm có thể, tùy theo sự suy xét của chính mình, thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào và/hay bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản. Điều khỏan sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng website Luật Gia Phạm, bạn phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thong tin đầy đủ nhất.

Kết nối

Website này có nối kết với các website khác vận hành bởi Luật Gia Phạm. Bên cạnh các Điều khoản trên, việc sử dụng website Luật Gia Phạm cũng sẽ phải chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản riêng của các website đó. Trong trường hợp một điều kiện, điều khoản hay thông báo được nêu trong Điều khoản này mâu thuẫn với Điều khoản riêng của website đó thì Điều khoản riêng của website đó được áp dụng và điều chỉnh.

Website này cũng có thể kết nối tới các website không thuộc Luật Gia Phạm, bởi vậy bạn phải xem xét kỹ các điều khoản sử dụng của các website đó.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài liệu trong website này được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới Bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước Quốc tế đa phương và song phương.

Bạn có quyền được sử dụng website này hoặc các tài nguyên website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như dữ nguyên đường link đến tài liệu gốc này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Luật Gia Phạm.

Các nhãn hiệu và logo của Luật Gia Phạm đã được đăng ký vào bảo hộ theo Luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Hạn chế sử dụng

Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng tài nguyên cùa website Luật Gia Phạm vào việc sau:

1. Chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác

3. Gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác

4. Gây rối trật tự công cộng.

5. Phạm pháp hình sự

6. Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

7. Sử dụng website này vào mục đích thương mại

8. Làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác

9. Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm Virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác

10. Bất kỳ hành động gì không hợp pháp hay bị cấm bởi các bộ luật tương ứng

11. Bất kỳ hành động nào mà Luật Gia Phạm cho rằng không thích hợp

 

Quyền của Luật Gia Phạm đối với các tài liệu của người sử dụng

Luật Gia Phạm có chính sách KHÔNG chấp nhận bất cứ đề xuất và/hay sự mời chào cho sản phẩm và/hay dịch vụ từ bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn tới, các ý tưởng cho sản phẩm mới hay để hoàn thiện sản phẩm, công nghệ, thiết kế, tiến trình, phần mềm, kế hoạch quảng cáo, khuyến mãi và tiếp thị, nhằm tránh những rắc rối có thể nảy sinh giữa những đề xuất như vậy với ý tưởng của chính chúng tôi. Do vậy, chúng tôi yêu cầu quý vị KHÔNG gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin có chức đựng những ý tưởng, minh họa, sáng chế, khai triển, đề xuất hay tương tự như vậy (Sau đây gọi là “ý tưởng”). Theo đó, nếu quý vị gửi ý tưởng về cho chúng tôi, nghĩa là quý vị đã đồng ý với những điều sau đây:

1. Luật Gia Phạm không buộc phải xem ý tưởng này là thông tin mật.

2. Luật Gia Phạm không có trách nhiệm nghiên cứu, đánh giá hay áp dụng ý tưởng này

3. Cho dù Luật Gia Phạm vô tình áp dụng một ý tưởng hơi giống hay tương tự một phần hay toàn bộ, với ý tưởng, Luật Gia Phạm không có trách nhiệm bồi thường cho những sự việc như vậy.

 

Quyền từ chối bảo đảm

Khi quý vị đồng ý sử dụng website này phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra.

Luật Gia Phạm không đại diện hoặc đảm bảo:

1. Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi khuyến khích bạn nên sử dụng các dịch vụ có trả phí của chúng tôi để dảm bảo rằng bạn nhận được những tư vấn chính xác từ các luật sư, hay các chuyên gia tư vấn.

2. Server chứa website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của quý vị khi truy cập, download hoặc sử dụng website này. Luật Gia Phạm sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.

3. Website có thể tạm hoãn hay dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. Luật Gia Phạm hay bất kỳ công ty trực thuộc sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do bất kỳ sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này.

 

Hiệu lực của sản phẩm và dịch vụ

Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong website này có thể không có giá trị trong quốc gia hay địa điểm cá biệt. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có giá trị bất cứ lúc nào ở địa điểm cá biệt của quý vị. Quý vị nên kiểm tra lại với đại diện uỷ quyền của Luật Gia Phạm tại địa phương về tính hiệu lực của sản phẩm và dịch vụ đặc trưng tại địa phương đó.

Tags: , ,

Comments are closed.