Công văn số 902/BTP-TCCB ngày 05/04/2010

BỘ TƯ PHÁP
————-

Số: 902/BTP-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010

 

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CÔNG TÁC TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC

BỘ TƯ PHÁP TẠI CÁC TỈNH PHÍA NAM

 

 

Căn cứ nhu cầu và vị trí công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tại các tỉnh phía Nam, Bộ Tư pháp cần tuyển dụng công chức, viên chức công tác tại Trường Trung cấp luật Buôn Ma Thuột, Trường Trung cấp Luật Hậu Giang…Để đảm bảo nguồn nhân lực làm việc tại các đơn vị nói trên, Bộ Tư pháp thông báo đối với các thí sinh đã tham dự kỳ thi tuyển công chức Bộ Tư pháp ngạch chuyên viên pháp lý, kế toán viên và cán sự văn thư năm 2009 nhưng không trúng tuyển, nếu có nguyện vọng công tác tại các đơn vị nói trên, đề nghị làm đơn đăng ký gửi về Phòng Công tác cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ (58-60 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội) để xem xét.

Thời hạn đăng ký: Hết ngày 22 tháng 4 năm 2010.

Nếu cần hướng dẫn thêm các thông tin liên quan, đề nghị liên hệ về Phòng Công tác cán bộ – Vụ Tổ chức cán bộ, số máy: 04 3 8430 937 để được giải đáp.

Bộ Tư pháp thông báo để các thí sinh được biết.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng: để báo cáo;
– Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trần Văn Quảng

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.