Công văn số 89/BTP-KHTC ngày 25/03/2010

 

BỘ TƯ PHÁP

——————

Số: 89/BTP-KHTC

V/v: thực hiện văn bản mới có hiệu lực thi hành trong công tác đấu thầu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

————————–

Hà Nội, ngày 25 tháng 3  năm 2010

 

 

Kính gửi: Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình thuộc Bộ Tư pháp.

 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành 06 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng, bao gồm: Thông tư số 01/2010/TT- BKH ngày 06 tháng 01 năm 2010 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp; Thông tư số 02/2010/TT- BKH ngày 19 tháng 01 năm 2010 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ; Thông tư số 03/2010/TT- BKH ngày 27 tháng 01 năm 2010 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp; Thông tư số 04/2010/TT- BKH ngày 01 tháng 02 năm 2010 quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp; Thông tư số 05/2010/TT- BKH ngày 10 tháng 02 năm 2010 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa; Thông tư số 06/2010/TT- BKH ngày 09 tháng 03 năm 2010 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.

Trên cơ sở các Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ yêu cầu:

1. Các Chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu đơn vị tư vấn căn cứ vào các Biểu mẫu Hồ sơ mời thầu (HSMT), Hồ sơ yêu cầu (HSYC) ban hành kèm theo các Thông tư hướng dẫn nói trên lập HSMT (hoặc HSYC) cho các gói thầu trong Kế hoạch đấu thầu được duyệt. Trong đó, chủ đầu tư cần lưu ý những điểm sau:

1.1 Đối với các nội dung yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: trên cơ sở bám sát hồ sơ thiết kế và dự toán được duyệt, nội dung của HSMT (HSYC) cần phải quy định cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật của vật tư, vật liệu, thiết bị chủ yếu đưa vào công trình; tiêu chuẩn kiểm tra, nghiệm thu và các biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động, tiến độ thực hiện dự án.

1.2 Về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất: Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu phải đưa ra được các tiêu chuẩn đánh gía rõ ràng, cụ thể và phù hợp với quy mô, tính chất từng  gói thầu.  

2. Trình tự và thủ tục phê duyệt, phát hành, sửa đổi và làm rõ HSMT (HSYC) phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. Kết quả phê duyệt HSMT (HSYC) phải được gửi về Bộ để theo dõi và quản lý.

Bộ thông báo để chủ đầu tư biết và tổ chức thực hiện./.

         

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ trưởng (để b/c);

– Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính (để b/c);

– Cục THADS tỉnh, TP trực thuộc TW ( để biết);        

– Cục Công nghệ TT( để đăng tải);

– Lưu: VT,KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Đình Tạp

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.