Công văn số 4646/BKH-ĐTNN ngày 08/07/2010

     BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                   

             —————–                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số 4646/BKH-ĐTNN                                     ———————–

V/v góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

            trong các doanh nghiệp Việt Nam                      

                                                                              Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2010


                     Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

 

Thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được một số văn bản của Quý Sở đề nghị hướng dẫn việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam. Về các vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành các Nghị định sửa đổi Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn và quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư (sau đây gọi là “Nghị định 108/2006/NĐ-CP) và Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (sau đây gọi là “Nghị định 139/2007/NĐ-CP”), theo đó, sẽ cố gắng xử lý tối đa các vướng mắc, trong đó có vấn đề liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam.

2. Trong thời gian các Nghị định nêu trên chưa được ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Sở nghiên cứu, áp dụng một số quy định về việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam theo hướng như sau:

2.1. Về hồ sơ

Khi xem xét việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam, Cơ quan đăng ký kinh doanh đề nghị nhà đầu tư bổ sung các tài liệu sau trong Hồ sơ xin điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh:

– Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức: phải có tài khoản vốn đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam;

– Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân: phải có tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

2. 2. Về cơ quan kiểm tra điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần

– Theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Nghị định 108/2006/NĐ-CP, trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam thì doanh nghiệp đó làm thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm kiểm tra điều kiện (tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần; lĩnh vực/ngành nghề…) tham gia góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Đối với trường hợp chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên chuyển nhượng một phần vốn góp cho Nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định 139/2007/NĐ-CP.

2.3. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua lại toàn bộ vốn điều lệ của chủ sở hữu

Khi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn theo hình thức mua lại toàn bộ số vốn điều lệ của chủ sở hữu trong công ty TNHH một thành viên để trở thành chủ sở hữu mới của công ty TNHH một thành viên, đề nghị doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP.

2. 4. Nhà đầu tư nước ngoài nhận thừa kế phần vốn góp để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn

Nhà đầu tư nước ngoài khi nhận thừa kế phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết quốc tế có liên quan đến điều kiện gia nhập thị trường như tỷ lệ vốn sở hữu, ngành nghề/lĩnh vực:.. và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến việc nhận thừa kế.

Trường hợp khi nhận thừa kế, tỷ lệ vốn sở hữu trong công ty của nhà đầu tư nước ngoài hoặc lĩnh vực/ngành nghề của doanh nghiệp… không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp/nhà đầu tư làm thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh cho phù hợp với quy định, theo hướng yêu cầu người được thừa kế bán lại công ty cho nhà đầu tư Việt Nam hoặc loại bỏ các ngành nghề mà chưa cho phép nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh hoặc loại bỏ những ngành nghề vượt quá tỷ lệ vốn điều lệ cho phép đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định./.

                                                                                  TL. Bộ trưởng                                                                                                             Cục trưởng Cục Đầu tư Nước ngoài

                                                                                                                                                                                        Đỗ Nhất Hoàng


 

Tags: , , ,

Comments are closed.