Công văn số 1019/BTP-HCTP ngày 14/04/2010

BỘ TƯ PHÁP

—————–

Số: 1019/BTP-HCTP

V/v: ký quỹ để bồi thường trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

Hà Nội,  ngày 14 tháng  4  năm 2010


 

Kính gửi:   Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa

 

Trả lời Công văn số 41/STP-BTTP ngày 20/01/2010 của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa về việc ký quỹ để bồi thường trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau: 

Việc Sở Tư pháp trình Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Khánh Hòa là hết sức cần thiết, phù hợp với lộ trình xã hội hóa hoạt động công chứng, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức. Khoản 7 Điều 32 của Luật công chứng quy định: Văn phòng công chứng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình. Như vậy, Luật công chứng chỉ quy định việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, không quy định ký quỹ hoặc hình thức khác.

 Hiện tại, Bộ Tư pháp đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều Luật công chứng và Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ, trong đó có hướng dẫn về vấn đề bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên.

Đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa tham khảo các quy định và thông tin nêu trên khi xây dựng Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương. 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính (để báo cáo);

– Lưu: Văn thư, Vụ BTTP.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ BỔ TRỢ TƯ PHÁP

(Đã ký)

 

 

 

 

Đỗ Hoàng Yến

 

 

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.